Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Gemeenteraadsleden zijn door de inwoners van Aa en Hunze gekozen volksvertegenwoordigers. Samen vormen de 21 raadsleden de gemeenteraad van Aa en Hunze: het hoogste bestuursorgaan van de gemeente.


De drie belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn:

  • het vormen van de volksvertegenwoordiging
  • het stellen van kaders (financieel en beleidsmatig)
  • het controleren van het college van burgemeester en wethouders

Elke vier jaar kiezen de inwoners van 18 jaar en ouder de raadsleden.

Commissieleden ondersteunen de fracties binnen de gemeenteraad. Zij kunnen namens hun fractie het woord voeren tijdens informerende bijeenkomsten en het opiniërende deel van de raadsvergaderingen.
Ze hebben echter geen stemrecht en nemen daarom niet deel aan het besluitvormende deel van de raadsvergaderingen.

De burgemeester is voorzitter van het college van burgemeester en wethouders én de voorzitter van de gemeenteraad.


Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente.


De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd bij Koninklijk besluit. De benoeming geldt voor zes jaar. De gemeenteraad heeft een rol bij de sollicitatie en herbenoeming van de burgemeester.

Het college gaat over het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo zorgt hij voor de voorbereiding en uitvoering van raadsbesluiten. Hierover legt het college verantwoording af aan de raad. Binnen het college hebben de burgemeester en de wethouders een eigen aandachtsgebied of portefeuilles. Wethouders worden benoemd door de raad.

Het presidium houdt zich bezig met de procesmatige en huishoudelijke zaken van de gemeenteraad, bijvoorbeeld door het voorbereiden van de raadsagenda's.
Alle fractievoorzitters zijn lid van het presidium. De burgemeester is voorzitter en de griffier is secretaris van het presidium.

Sinds de invoering van de dualisering van het gemeentebestuur in 2002 zijn de gemeenten verplicht een rekenkamer in te stellen. In de gemeente Aa en Hunze is een rekenkamercommissie (RKC) ingesteld.


De RKC is samengesteld uit raadsleden en één extern lid. Elke fractie kan een lid voor de RKC voordragen. De griffier is de secretaris van de RKC.


De RKC ondersteunt de gemeenteraad bij zijn controlerende taak en onderzoekt over het gemeentelijk beleid goed is uitgevoerd en of het het gewenste effect heeft gehad.


De RKC werkt onafhankelijk van de gemeenteraad en bepaalt zelf welke onderzoeken worden uitgevoerd.

De auditcommissie bespreekt met de accountant de jaarstukken en het door de accountant uitgebrachte Verslag van bevindingen en brengt daarover advies uit aan de gemeenteraad. De auditcommissie bestaat uit raadsleden. De griffier is secretaris van de auditcommissie.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De afdeling werkt voor alle raadsleden en is de schakel tussen de gemeenteraad, inwoners en de ambtelijke organisatie.
De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • de bijeenkomsten en vergaderingen van de gemeenteraad
    organiseren en voorbereiden
  • de gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  • inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  • het ondersteunen van de Rekenkamercommissie, de Auditcommissie en overige raadscommissies en - werkgroepen.
  • de raadsinformatie (agenda's, vergaderstukken en live-uitzendingen) voor raadsleden en inwoners beschikbaar stellen

De gemeente Aa en Hunze heeft zijn eigen jongerenraad. De jongerenraad bestaat op dit moment uit acht leden. De leden zijn tussen de 14 en 23 jaar. Ze vergaderen in beginsel eens in de twee weken.


De jongerenraad Aa en Hunze heeft tot om te bevorderen dat jongeren uit Aa en Hunze participeren in de maatschappij. Daarnaast behartigt de jongerenraad de belangen van alle jongeren in de gemeente. De jongerenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad. Daarnaast kunnen medewerkers van de gemeente een beroep doen op de jongerenraad om hen van advies te voorzien bij lopende zaken en dossiers. De jongerenraad bevordert en organiseert activiteiten die gericht zijn op jongeren. Ten slotte bevordert de jongerenraad overlegstructuren en samenwerking tussen organisaties, instellingen, groeperingen en personen die in of buiten de gemeente werkzaam zijn en van belang kunnen zijn voor de jongerenraad en andere jongeren welke belangen zij behartigen.


De jongerenraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:
Anne van der Horst (Voorzitter)
Thijs Esschendal (Secretaris en notulist)
Rutger Kooistra (Penningmeester)
Myrthe Polkerman (Social media en communicatie)
Boas Bakker (Hoofd IT)
Robert Boekholt (Algemeen lid)


In gesprek met de jongerenraad?


Wil jij advies van de jongerenraad, of wil je met hen sparren over een onderwerp, neem dan contact op met de griffie via jongerenraad@aaenhunze.nl.