Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een amendement indienen. Dit is een voorstel voor een tekstuele wijziging van het raadsvoorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.


Over een amendement wordt gestemd. Als een meerderheid van de raad het amendement aanneemt, dan verandert daarmee de tekst van het raadsbesluit.

Op deze pagina vindt u alle ingekomen brieven. De ingekomen brieven bestaan uit alle post die gericht is aan de gemeenteraad.Ingekomen brieven van burgersWilt u een brief aan de gemeenteraad sturen, dan kunt u dit doen door deze te adresseren aan de gemeenteraad en te versturen naar de griffie via griffie@aaenhunze.nl of via het volgende adres:


Spiekersteeg 1
9461 BG
Gieten


Let op: Verstuurt u als burger een brief aan de gemeenteraad, dan wordt deze geanonimiseerd op de website geplaatst. Persoonsgegevens zoals namen, adresgegevens e-mailadressen en telefoonnummers zullen worden verwijderd. Raads- en commissieleden zullen wel inzage hebben in deze gegevens.


Mocht een ingekomen brief van een burger door de raad op de lijst van ingekomen stukken van een raadsvergadering worden geplaatst, dan wordt de geanonimiseerde brief toegevoegd aan de agenda. De indiener(s) van de brief zal/zullen door de griffie op de hoogte worden gesteld van de agendering van de brief. Op deze manier krijgen ze de kans om eventueel in te spreken of het debat te volgen. Deze lijst wordt onder de raadsagenda van de betreffende vergadering op de website gepubliceerd.

Raadsleden hebben het recht van initiatief. Dit houdt in dat ze zelf met een raadsvoorstel voor nieuw beleid of een aanpassing van een verordening kunnen komen.
Een dergelijk initiatiefvoorstel wordt op de eerstvolgende raadsagenda geplaatst en de raad neemt hierover dan een besluit.

Dit recht geeft een raadslid de mogelijkheid een verzoek in te dienen om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat.


Het middel is bedoeld om een essentieel actueel politiek punt aan de orde te stellen, en daarover een collegelid te bevragen.


Elk individueel raadslid kan verzoeken om een interpellatie, maar de raad als geheel bepaalt of de interpellatie wordt toegestaan.

Ieder raadslid kan in de raadsvergadering een motie indienen. In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht ten aanzien van een onderwerp geformuleerd.


Over een motie wordt gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.


Vaak heeft de motie betrekking op een onderwerp dat op de raadsagenda staat. Als dat niet het geval is, dan is er sprake van een 'motie vreemd aan de orde van de dag'. Het behandelen van deze motie vindt plaats nadat alle onderwerpen die op de agenda staan, zijn afgehandeld.

Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over alle zaken die de raad aangaan.


Het college dient deze vragen binnen 14 werkdagen te beantwoorden of, als het raadslid daarom vraagt, in de eerstvolgende raadsvergadering.


actuele politieke vragen
Vragen over een lokaal politiek actueel en urgente kwestie kunnen nog op de dag van de raadsvergadering worden aangemeld en in de vergadering gesteld in het zogenaamde vragenhalfuur. De voorzitter besluit of de vragen voldoen aan de gestelde eisen.