Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 12 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten

Voorzitter
A.W. Hiemstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 
  Er zijn geen afmeldingen ontvangen.

 2. 2

  Besluit

  de fracties van GB en het CDA en gaat over de Zeegserweg. De tweede motie is van de PvdA en gaat over de verdubbeling N34 en reconstructie verkeersplein Gieten . Conform ons RvO worden de moties behandeld als laatste inhoudelijke agendapunt.  Omdat er veel inwoners in de zaal aanwezig zijn voor de motie over de Zeegserweg stel ik voor deze naar voren te halen en te behandelen als eerste inhoudelijke punt. Kunt u instemmen met deze gewijzigde agenda van deze raadsvergadering? Dit is het geval, dan is deze vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  Mevrouw Rulo spreekt in over de motie vreemd aan de orde van de dag over de Zeegserweg. Zij is blij met deze motie en dankt de indieners hiervoor. Zij hoopt dat met het aannemen van deze motie er na vele jaren een oplossing komt voor de problemen.

 4. 4

  Besluit

  Er zijn openstaande vragen van het CDA over de verkoop Vaart 11 in Gasselternijveen. Deze zullen zo spoedig mogelijk worden beantwoord.


  Vragenhalfuur


  Mevrouw Oortwijn en de heer Fonk hebben vragen gesteld voor het  vragenhalfuur:


  Vragen Ina Oortwijn 
  Onderwerp: Convenant Sportclubs.
  “Coke snuivende voetballer bestraft door club”. Zo luidde de kop van een artikel in het Dagblad van het Noorden vorige week. Dit speelde zich af in Annen.
  In het krantenartikel wordt specifiek gesproken over voetbalclubs maar het Centrum voor Veilige Sport Nederland krijg ieder jaar meldingen over middelengebruik bij alle verenigingen. Het gaat om gebruik van cocaïne, het doorverkopen van wiet of het gezamenlijk gebruik van XTC.
  Bij alle sportverenigingen is drugs not done!
  Vraag 1. Is het college bereid om in gesprek te gaan met alle sportverenigingen in de gemeente Aa en Hunze, dit eventueel in samenwerking met de politie, om drugsgebruik en handel in drugs aan de orde te stellen?
  Vraag 2. Is het college bereid om een convenant voor sportclubs op te stellen en deze te laten tekenen door de sportclubs in Aa en Hunze.
  Het ondertekenen van dit convenant betekent niet alleen dat de sportclubs in Aa en Hunze de daarin beschreven regels naleven, maar ook dat ze daarmee openlijk en expliciet drugsgebruik en drugshandel afkeuren.
  Hiermee wordt ook het beleid van de NOC*NSF ten aanzien van verboden middelen en doping onderschreven. (NOC*NSF handboek Wet- en Regelgeving hoofdstuk 22.6)


  Wethouder Houwing geeft aan hoe de gemeente hier mee omgaat en wat er aan gedaan wordt. 
  Vragen D66
  De heer Fonk stelt vragen stellen over verkeersveiligheid en de actuele onrust hierover van de Hoofdstraat overgaand in de Asserstraat en afslag Balloo te Rolde. 
  Wethouder Berghuis beantwoordt de vragen.

 5. 5

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 6

  Besluit

  De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

 7. 6.1

 8. 6.2

 9. 6.3

 10. 6.4

 11. 8

  Besluit

  Begin dit jaar is de Wet versterking rekenkamers in werking getreden. Met deze wet is het verplicht om een rekenkamer in te stellen met alleen externe leden. Dit heeft geleid tot een nieuwe verordening op de Rekenkamer. Deze is vastgesteld in de raad van 29 juni jl.
  Hierna heeft en sollicitatiecommissie uit deze raad, waarin alle fracties waren vertegenwoordigd, een sollicitatieprocedure in werking gezet voor de werving van twee nieuwe externe leden Dit is gelukt en leidt tot de voordracht: van Miranda Kolkman (tevens voorzitter), Chantal Luimes en Menno Visser (het huidige externe lid).
  Conform onze verordening op de Rekenkamer worden leden van de rekenkamer benoemd door de raad en dienen een aantal documenten te worden overlegd. Daarom wordt een commissie geloofsbrieven ingesteld.


  Instelling commissie geloofsbrieven


  De volgende leden worden benoemd als lid van de commissie geloofsbrieven:
  Henriette Rossingh (vz)
  Bertus Reinders
  Henk Santes


  Dan gaan wij nu eerst over tot de stemming over de benoeming van de leden. Volgens artikel 31 van de Gemeentewet wordt er geheim gestemd indien het gaat over de benoeming, voordracht of aanbeveling van personen. Dit houdt dit in dat er gestemd moet worden met stembriefjes.
  Drie leden van de raad worden benoemd tot lid van het stembureau conform artikel 25 van het RvO van de raad. Dit zijn Richard Heling (vz), Arie Fonk en Ina Oortwijn
  · Dan
  · De heer Heling geeft aan dat het aantal stembrieven klopte met het aantal aanwezigen.
  De uitslag is als volgt: 21 leden voor en geen leden tegen. Dit geldt voor alle kandidaten.
  De voorzitter concludeert dat Miranda Kolkman, Chantal Luimes en Menno Visser zijn benoemd als lid van de Rekenkamer Aa en Hunze.


  Voordat ze hun functie daadwerkelijk kunnen uitoefenen dienen ze nog (in handen van de voorzitter) de eed of de verklaring en belofte afleggen.
  Daarna hebben de leden de verklaring en belofte afgelegd.
  Hierna volgen felicitaties en bloemen.
  Benoeming leden Klankbordgroep Rekenkamer Aa en Hunze
  Vervolgens worden 5 raadsleden benoemd als leden  van de klankbordgroep van de rekenkamer conform artikel 3 lid 1 van de verordening.
  Benoemd worden:
  Mevrouw Oosterhuis, de heer Fluks, de heer Koops, de heer Santes en mevrouw de Groot.

 12. 9

  Het inhoudelijk jaarverslag van het bibliotheekwerk Aa en Hunze 2022 hebben wij als link ontvangen via de aanbiedingsbrief. Deze link is ook opgenomen in het collegevoorstel.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit conform:
  1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 bibliotheekwerk Aa en Hunze van Biblionet Drenthe

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 bibliotheekwerk Aa en Hunze van Biblionet Drenthe

 13. 10

  Voorgesteld besluit

  Aan de raad wordt voorgesteld om het contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs) met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2025 (tot en met Jaarrekening controle 2024)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om het contract met de huidige accountant Eshuis Accountants en Adviseurs) met een jaar te verlengen tot en met 31 juli 2025 (tot en met Jaarrekening controle 2024)

 14. 11

  12/9  De rapportage (inhoudelijk + financieel) wordt momenteel door Biblionet nog opgemaakt. Deze versie is gereed als de stukken naar het college gaan.

  Voorgesteld besluit

  De raad besluit conform:
  1. Kennis te nemen van de eindrapportage inzet Asschergelden: project Netwerkbieb

  Besluit

  De raad besluit unaniem kennis te nemen van de eindrapportage inzet Asschergelden: project Netwerkbieb

 15. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.