Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 9 november 2023

19:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten

Voorzitter
A.W. Hiemstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  Er zijn geen afmeldingen ontvangen

 2. 2

  Besluit

  De heer Kleijberg heeft zich gemeld om in te spreken over PrimAH en de evaluatie van het integraal huisvestingsplan. Hij geeft aan verbaasd te zijn over het amendement van GB waarin de gelden voor deze evaluatie worden geschrapt. Hij legt uit waarom deze evaluatie zo belangrijk is en waar de gelden voor benodigd zijn.

 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 5. 5

  De begroting is digitaal te benaderen via https://aaenhunze.begrotingsapp.nl/begroting-2024

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat de vergadering van vorige week wordt vervolgd en dat we beginnen met de tweede termijn van de verschillende pijlers. Fracties wordt gevraagd de moties en amendementen in te dienen en te reageren op de moties en amendementen van de andere fracties.


  Pijler Voorzieningen, leefbaarheid en wonen. De volgende moties worden ingediend  Motie: Voorlichting en aanspreekpunt drugsgebruik en drugshandel..
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november, inzake de behandeling van de begroting 2024:
  De raad, gelezen hebbende:
  De activiteiten rondom de aanpak van ondermijning en de focus op zorgfraude, drugs, veilig buitengebied en mensenhandel op pagina 16 bij Pijler 1 Bestuur en Samen doen en de activiteiten rondom het bevorderen van een goede gezondheid en een gezonde leefomgeving voor onze jeugd op pagina 26 bij pijler 2 Zorg.
  Constaterende dat:
  - gemeentes steeds meer doordrongen raken van de ernst van het drugsprobleem.
  - recentelijk dit in de media breed uitgemeten is.
  - dit bij veel gemeentes heeft geleid tot diverse vragen en de roep om maatregelen ook toeneemt om jongeren van de drugs af te houden en zelfs tot een spoeddebat bij onze buurgemeente Borger-Odoorn.
  - de fracties van Gemeentebelangen en de VVD in de gemeente Aa en Hunze zich ook ernstig zorgen maken om het toegenomen drugsgebruik en de daaraan verbonden handel in drugs;
  - met de handel in drugs de risico’s voor de criminele activiteiten en ondermijning toeneemt.
  - de fracties van Gemeentebelangen en de VVD signalen ontvangt dat middelengebruik zoals drugs toeneemt in onze dorpskernen zowel groot als klein ;
  - de voorlichting op het gebied van drugproblematiek niet voldoende is;
  - deze voorlichting niet of nauwelijks is te vinden op de sites van Impuls en Sport Drenthe, terwijl deze werden genoemd als zijnde partijen in voorlichting bij drugsproblematiek;
  Overwegende dat:
  - er door ons geluiden worden ontvangen van bezorgde ouders, inwoners en jongeren zelf over het toenemende gebruik van drugs.
  - ons signalen hebben bereikt dat drugsgebruik steeds vaker gezien wordt als een normaal onderdeel van het uitgaan;
  - Algemeen bekend is dat recreatief drugsgebruik kan leiden tot verslaving met alle gevolgen van dien;


  Verzoekt het college aanvullend op het onderzoek dat is toegezegd in het vragenhalfuurtje op 02-11 jl. de volgende punten mee te nemen in het onderzoek:
  - zich in te zetten op preventie van drugsgebruik mogelijk in samenwerking met andere partijen waaronder bijvoorbeeld (spor)tverenigingen, horeca en onderwijs in combinatie met Impuls en Attenta.
  - onderzoek uit te voeren naar vindbaarheid van informatie inzake drugsgebruik en handel in drugs.
  - onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden voor een contactpersoon in de gemeente Aa en Hunze die verenigingen en inwoners, (sportverenigingen, ouders,en partners) kan helpen bij alle vragen over drugsgebruik en drugshandel en die ervoor kan zorgen dat de juiste hulpverlening wordt ingezet.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze
  fractie VVD Aa en Hunze
  Motie open overheid behorende bij pijler 1 van de begroting 2024


  Datum: 9-11-2023
  De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 9 november


  Constaterende dat:
  - Op 1 mei 2022 de Wet Open Overheid (WOO) in werking is getreden.
  - Deze wet bedoeld is om een cultuuromslag naar een meer open overheid te bewerkstelligen.
  - Het actieplan open overheid van het ministerie van binnenlandse zaken daarom niet alleen gaat over toegang tot informatie, maar ook over bewustzijn onder bestuurders en ambtenaren en een cultuurverandering.
  Overwegende dat:
  - Openheid en transparantie essentieel zijn voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid.
  - Openbaarheid van publieke informatie in een open bestuurscultuur gezien wordt als een recht dat noodzakelijk is voor een goed functionerende democratische rechtstaat, niet als een gunst aan de informatieverzoeker.
  - Informele gesprekken wellicht niet onder de WOO vallen, omdat er geen gespreksverslag van gemaakt wordt.
  - Het om die reden in een open bestuurscultuur niet gewenst is informele gesprekken te voeren met belanghebbenden bij besluitvorming of beleidskeuzes.
  Verzoekt het college:
  - Om als het gaat om transparant bestuur niet slechts de letter van de wet (WOO) te volgen, maar altijd in de geest van de wet te handelen.
  - Om te streven naar een bestuurscultuur waarin gehandeld wordt vanuit de waarden openheid en transparantie.
  - Om in dat kader onmiddellijk te stoppen met het voeren van informele gesprekken met belanghebbenden bij besluiten of beleidskeuzes van onze gemeente.
  - Om dit te bewerkstelligen door de inhoud van alle gesprekken met belanghebbenden te registreren en toegankelijk te maken, zodat altijd navolgbaar is hoe beleids- en besluitvorming tot stand is gekomen.


  En gaat over tot de orde van de dag
  Namens de fractie van D66
  Arie Fonk
  Marita de Groot  Bij pijler 2 Samenleven wordt het volgende amendement en de volgende moties ingediend;


  AMENDEMENT: Verhoging van het Mantelzorgcompliment naar 150 euro per jaar


  De Gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, in zake de Begroting 2024;
  De Raad, gehoord hebbende de beraadslagingen bij Pijler 2 Zorg,
  Overwegende dat:
  1. Mantelzorgers van onschatbare waarde zijn voor onze samenleving en vaak aanzienlijke zorgtaken op zich nemen.
  2. Het mantelzorgcompliment een belangrijk erkenningssysteem is om waardering te tonen voor de inzet van mantelzorgers.
  3. Het huidige mantelzorgcomplimentbedrag niet voldoende is om de waardevolle bijdrage van mantelzorgers te erkennen en te ondersteunen.
  4. Het verhogen van het mantelzorgcompliment naar 150 euro per jaar mantelzorgers een passende financiële waardering geeft voor hun inspanningen.
  Roept het college op om:
  1. Het mantelzorgcompliment te verhogen van het huidige bedrag naar 150 euro per jaar met ingang van 1 januari 2024.
  2. De kosten van deze structurele verhoging ad. 25.000 euro (circa 500 Mantelzorgers x 50 euro) te dekken uit het structurele begrotingsoverschot en dit mee te nemen in de subsidie-verstrekking aan Impuls.
  Fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze,
  MOTIE: Kleinschalig zorghotel voor zorgvragers om mantelzorgers te ontlasten.
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024;
  De raad, gehoord hebbende de beraadslagingen bij Pijler 2 Zorg,
  Overwegende dat:
  • het aantal geregistreerde mantelzorgers in 5 jaar tijd is gegroeid van 100 naar circa 500 mensen in Aa en Hunze;
  • er signalen zijn dat mantelzorgers meer en meer overbelast raken door o.a. het afnemen van de thuiszorg;
  • er vanuit verschillende organisaties en partijen het idee van een aparte voorziening is geopperd om mantelzorgers te ontlasten door de zorg van hun naasten even op een andere plek te beleggen. Het gaat hier dan om kortdurend verblijf;
  • er landelijke voorbeelden zijn van zorghotels voor zorgvragers die hun nut hebben bewezen;
  • er op 10 november 2021 een motie is aangenomen door de PVDA met als titel Motie Respijtzorg;
  • er op 13 juli 2022 door B&W een brief is gestuurd met het vervolg op de motie van 10 november 2021;
  • deze voorliggende motie in het verlengde ligt van de motie van de PVDA met dien verstande dat het door Impuls uitgevoerde onderzoek laat zien dat er een flinke behoefte is aan ondersteuning, vakantie of even ontlast worden;
  • een kleinschalig zorghotel niet de setting heeft van een verpleeghuis en veel beter tegemoet komt aan het welzijn van de zorgvrager en daarmee ook de mantelzorger;
  • een kleinschalig zorghotel ligt bij voorkeur in onze gemeente, is voor niet planbare zorg, heeft een informele setting, opvang is voor een dag tot en met een week, mantelzorger hoeft niet aanwezig te zijn tijdens verblijf in het zorghotel (die kan dan worden ontlast) en tast niet de privacy aan van de thuissituatie van de zorgvrager;
  • er in het kleinschalige zorghotel passende dagbestedingsactiviteiten zijn die tegemoet komen aan een vakantiegevoel.
  • het personeel dat werkzaam is in het kleinschalig zorghotel indien gewenst ook is in te zetten bij de zorgvrager thuis als vervangende mantelzorger (logeerzorg).
  Verzoekt het college:
  • een onderzoek te doen (o.a. via het uitvoeren van een inventarisatie van bestaande zorghotels) naar de mogelijkheden om in Aa en Hunze of de provincie Drenthe een kleinschalig zorghotel te realiseren;
  • dit onderzoek in nauw overleg te doen met het Drents Platform Mantelzorg (DPM), Attenta, Impuls en buurgemeenten;
  • een onderzoek te doen naar de wijze van financiering in samenwerking met zorgverzekeringen en te bezien wat de mogelijkheden en eventuele besparingen zijn vanuit de WMO en de kosten voor respijtzorg.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze
  Fractie Partij van de Arbeid


  Motie
  Extra uren voor Jongerenwerk voor onder meer jonge mantelzorgers.
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de Begroting 2024;
  De raad,
  gehoord hebbende de beraadslagingen bij Pijler 2 Zorg,
  Overwegende dat:
  · De corona crisis de levens van jongeren sterk heeft ontregeld (studievertraging, ongelijkheid in onderwijs, angststoornissen en eenzaamheid)
  · Dit zorgwekkend is omdat werkloosheid, armoede, schulden, dakloosheid, psychische problematiek en sociaal isolement op de loer liggen.
  · Er vanuit Impuls berichten zijn dat er jongeren (onder 14 jaar) zijn die zware mantelzorgtaken moeten verrichten doordat er ontoereikend professionele zorg beschikbaar is.
  · Er prima jongerenwerk wordt uitgevoerd door Impuls en het belangrijk is dat dit zo blijft en er verder wordt gebouwd aan het vertrouwen bij jongeren die met name mantelzorgtaken verrichten.
  Verzoekt het college:
  • Impuls te vragen extra in te zetten op Jongerenwerk met specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers en dit te doen uit de voor 2024 verstrekte middelen.
  • Dit via de consulent Mantelzorg van Impuls op te laten pakken en te bezien of er combinatiemogelijkheden zijn met de Onderwijs Zorg Arrangementen.
  • De raad te vragen om extra middelen indien de rapportages in 2024 aangeven dat extra ondersteuning in het Jongerenwerk nodig is.
  en gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze,
  Motie AED/reanimatiecursus
  De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023,
  constaterende dat:
  · steeds meer dorpen een AED herbergen, waarbij de beheerder de kosten van eventueel gebruik via de ambulancedienst wel kan declareren, maar de onderhoudskosten niet,
  · in geval van nood ook burgerhulpverleners worden ingeschakeld om reanimatie te starten en de AED in te zetten,
  · burgerhulpverleners vaak sneller ter plaatse zijn dan een ambulance, zeker in onze contreien,
  · burgerhulpverleners de kosten van een reanimatiecursus/AED-instructie grotendeels zelf moeten betalen, alsmede de jaarlijkse herhalingscursus,
  · deze kosten niet vanuit de basis zorgverzekering vergoed worden, en meestal slechts gedeeltelijk vanuit een aanvullende verzekering,
  overwegende dat:
  · reanimatie en defibrillatie binnen de eerste 6 minuten bij een hartstilstand een overlevingskans van 50 tot 70 % geeft,
  · het daarom belangrijk is een min of meer dekkend netwerk van AED's te hebben,
  · het in het algemeen belang is om zoveel mogelijk burgers een kans te geven een reanimatiecursus en AED-instructie te volgen, dus om het aantal burgerhulpverleners te vergroten,
  · een basiscursus reanimeren rond de 40 euro kost (bij commerciële bedrijven soms meer dan het dubbele); hetzelfde geldt voor de verplichte jaarlijkse herhalingscursus,
  · in sommige Drentse dorpen reanimatie-trainingen door locale initiatieven al gratis worden gegeven (bijvoorbeeld Nieuw Buinen);
  verzoekt het college
  · te overwegen de onderhoudskosten van AED's over te nemen, indien deze voor het algemeen belang kunnen worden ingezet,
  · de mogelijkheden te onderzoeken om via dorpshuizen of MFC's gratis reanimatiecursussen/AED-instructies aan te bieden, alsmede de verplichte jaarlijkse herhalingscursus,
  en gaat over tot de orde van de dag.
  De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Aa en Hunze.


  Motie:
  Eén loket “bestaanszekerheid” als wegwijzer in het woud van regelingen voor inwoners met een minimum inkomen of geldzorgen, die hulp nodig hebben bij het aanvragen van voor hen bestemde regelingen.

  De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2023, inzake de vaststelling van de begroting 2024;
  Constaterende dat,
  · er een woud van regelingen bij verschillende instanties bestaat waar inwoners met een minimum inkomen of geldzorgen gebruik van kunnen maken;
  · onder die inwoners een belangrijke groep is die (digitaal) minder zelfredzaam is;
  · het voor inwoners onoverzichtelijk en ingewikkeld is om te weten voor welke regelingen en bij welke instantie zij in aanmerking komen, waardoor zij verdwalen in de lokettenjungle;
  · inwoners opzien tegen de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures bij verschillende instanties, waarbij herhaaldelijk veel persoonlijke informatie moet worden gedeeld;
  · het juist voor inwoners met een minimum inkomen of geldzorgen, belangrijk is dat zij gebruik kunnen maken van de regelingen die er voor hen zijn;
  · ondanks dat de gemeente al veel moeite doet om de regelingen onder de aandacht te brengen via De Schakel en via de website, veel inwoners die wel in aanmerking komen voor een regeling, daarvan toch geen gebruik maken.
  Overwegende dat,
  · het belangrijk is om middels een (fysiek) loket binnen onze gemeente een eenvoudige en laagdrempelige ingang te creëren voor deze inwoners, tot de voor hen bestemde regelingen en voor alle vragen rondom bestaanszekerheid;
  · een loket dichtbij belangrijk is omdat juist deze groep inwoners vaak niet voldoende financiële middelen heeft om te reizen;
  · de gemeente deze inwoners zou moeten ontzorgen, door op basis van eenmalig verstrekte persoonlijke (financiële) informatie, na te gaan voor welke regeling zij in aanmerking komen en de aanvraag daarvan voor hen te verzorgen;
  · hiermee ook vroegtijdige hulp aangeboden kan worden, waardoor het leveren van zwaardere ondersteuning voorkomen kan worden en daardoor ook voor de gemeente kostenbesparend werkt.
  Verzoekt het college,
  · onderzoek te doen naar de wijze waarop een dergelijk loket kan worden ingericht en naar de daarmee samenhangende kosten en benodigde deskundige personeelsinzet;
  · daarbij aandacht te geven aan de samenwerking met andere betrokken instanties en de privacy van de inwoners;
  · na inwerkingtreding, de inzet van het loket na 1 jaar te evalueren
  en gaat over tot de orde van de dag
  Namens de PvdA Aa en Hunze Namens CDA Aa en Hunze
  Frits Klein Langenhorst Klaas Jan Stol
  Motie faciliteren informele ondersteuning in dorpen.
  De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op donderdag 9 november 2023, inzake de vaststelling van de begroting 2024;


  Constaterende dat:
  · de gemeente in Gasselternijveen en Grolloo de informele zorg faciliteert doormiddel van de inzet van een beroepskracht voor de huiskamer+ in Gasselternijveen en de dorpscoördinator in Grolloo;
  · dit een succesvolle manier is om ondersteuning laagdrempelig en mede met inzet van vrijwilligers te organiseren;
  · gelet op het groeiende aantal ouderen deze mogelijkheid bijkomend kan leiden tot lagere WMO-kosten.
  Overwegende dat:
  · het college voor de jaren 2024-2026 per jaar € 100.000 extra heeft begroot om daarmee de informele ondersteuning, samen met inwoners, ook in andere dorpen te realiseren;
  · wij het belangrijk vinden dat het initiëren en organiseren van het concept in andere dorpen voortvarend wordt ingezet;
  · dit niet ten koste mag gaan van de lopende projecten;
  Verzoekt het college:
  · omstreeks medio 2024 het verloop te evalueren en te beoordelen of de extra ingezette middelen voldoende zijn om de uitrol van informele zorg in andere dorpen te realiseren;
  · afhankelijk van de uitkomst van die evaluatie, zo nodig structureel extra middelen te begroten voor 2025, 2026 en daarna.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Namens


  PvdA Aa en Hunze Gemeentebelangen Aa en Hunze VVD Aa en Hunze
  Frits Klein Langenhorst Bertus Reinders Richard Heling


  IN Pijler 3 Duurzaamheid en economie worden de volgende moties ingediend:
  Motie: De natuur die je nu niet kapot maakt hoef je later niet te herstellen.
  Horende bij pijler 3 begroting 2024
  De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023,
  Constaterende dat;
  - Het chemische bestrijdingsmiddel glyfosaat/roundup voor particulier gebruik niet meer is toegestaan, maar in de landbouw nog volop wordt gebruikt;
  Overwegende dat;
  - Het gebruik van glyfosaat/roundup bewezen schadelijk is voor de gezondheid van zowel het bodemleven, als voor insecten en daarmee voor de voedselketen van vogels en andere dieren;
  - Door het gebruik van glyfosaat/roundup zowel het oppervlaktewater als het grondwater wordt aangetast;
  - Daarmee ook ons drinkwater vergiftigd dreigt te worden;
  - Genoemd chemisch bestrijdingsmiddel terecht komt in de voedselketen o.a. door de toepassing op voedselgewas voor het vee;
  - Een onkruidverdelger als glyfosaat/roundup volgens diverse deskundigen een bijdrage levert aan het ontstaan van de ziekte Parkinson;
  - Voedselveiligheid van het grootste belang is;
  - Het niet verbieden van glyfosaat/roundup haaks staat op het voorzorgsbeginsel;
  - Het feit dat genoemd bestrijdingsmiddel toegelaten is via het CTGB (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) weinig zegt over de gevaren van het gebruik ervan;
  - In 2021 in Nederland de Natuurherstelwet in werking is getreden vanwege de urgentie om de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteit tegen te gaan en te werken aan herstel;
  - Nederland voor grote uitdagingen staat t.a.v. natuurbehoud en – herstel, zoals verlies van habitats, afname van biodiversiteit en versnippering van natuurgebieden;
  Van mening dat;
  - Gezien de urgentie van natuurbehoud en – herstel, verdere achteruitgang van natuurwaarden moet worden voorkomen;
  - Het gebruik van glyfosaat/roundup zo spoedig mogelijk moet stoppen;
  Verzoekt het college:
  - Samen met de agrarische sector op zoek te gaan naar mogelijkheden om het gebruik van glyfosaat/roundup te verminderen en vervolgens zo spoedig mogelijk te beëindigen;
  - In overleg te treden met de provincie Drenthe over het belang van het zo spoedig mogelijk terugdringen en beëindigen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen binnen de provincie;
  En gaat over tot de orde van de dag.
  De fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Aa en Hunze.
  Marie Claire Neesen
  Jannie Schonewille
  Lukas Koops


  Motie zon boven parkeerplaats behorende bij pijler 3
  De Raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 9 november 2023
  Constaterende dat:
  · Onze gemeente nog een aanzienlijke opgave (0.093mTWh/jaar) heeft ten aanzien van het behalen van onze ambitie ‘zon op land’ en ‘zon op dak (grootschalig)’.
  · Er per 1 januari 2024 geen vergunningen meer afgegeven mogen worden voor de aanleg van zonneparken op landbouw- en natuurgronden
  · De minister ruimtes boven parkeerplaatsen heeft benoemd als één van de voorkeurslocaties
  · Er in Aa en Hunze parkeerplaatsen zijn die in principe in aanmerking zouden kunnen komen als ‘zonneparkeerplaats (solar carport, zoals de gangbare term is)
  Overwegende dat:
  · Zonneparkeerplaatsen of solar carports een bijdrage leveren aan het behalen van onze RES-ambitie ten aanzien van zonne-energie en daarmee aan de energietransitie.
  · het overdekken van parkeerplaatsen met zonnepanelen een win-win situatie is voor bedrijven en inwoners in onze gemeente: er gaat geen natuur verloren; ze leveren schaduw; ze creëren oplaadmogelijkheden; er wordt duurzame energie opgewerkt.
  · Zonneparkeerplaatsen hiermee een optimale benutting leveren van schaarse buitenruimte.
  · De schaduw van deze carports van groot belang zijn voor de klimaatadaptie
  Verzoekt het college
  · Te onderzoeken welke plekken in onze gemeente geschikt zijn voor zonneparkeerplaatsen (of solar carports); wat globaal de kosten zijn en welke financieringsmogelijkheden er zijn.
  · De uitkomsten van dit onderzoek met de raad te delen voor het zomerreces van 2024
  · Waar het grond betreft die niet in eigendom is van de gemeente (P&R=terreinen, parkeerplaatsen bij winkels) de eigenaar/het bedrijf te stimuleren en helpen bij het realiseren van een zonneparkeerplaats of solar carport
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie van GroenLinks,
  Marie-Claire Neesen
  Lukas Koops
  Jannie Schonewille


  Motie groene bedrijventerreinen


  De gemeenteraad van de Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 november 2023
  De raad,
  Constaterende dat het college voornemens is het bedrijventerrein Bloemakkers te vergroten en


  Overwegende dat:
  · de gemeente Aa en Hunze het vestigingsklimaat belangrijk vindt en daarom op de Bloemakkers gronden wil verwerven voor uitbreiding.
  · De gemeente Aa en Hunze het bedrijventerrein Bloemakkers toekomstbestendig wil maken.
  · De gemeente Aa en Hunze een gemeente wil zijn die inzet op een brede biodiversiteit.
  · De gemeente Aa en Hunze het convenant bij-vriendelijke gemeente ondertekende.
  · De gemeente Aa en Hunze een groene en duurzame gemeente wil zijn
  · De gemeente ook zoekt naar mogelijkheden om de water na hoosbuien beter af te voeren naar waterbergingsplaatsen.


  Verzoekt het college om:
  · De Bloemakkers zijn naam eer aan te doen door bij uitbreiding van het bedrijventerrein Bloemakkers brede stroken te reserveren voor waterberging, bufferstroken met bloemenmengsels en groen, waarachter bedrijven zich kunnen vestigen.
  · Te onderzoeken of dit ook mogelijk is binnen de bestaande delen van het bedrijventerrein.
  · Daarbij gebruik te maken van de opgebouwde expertise van de stichting Steenbreek voor de vergroening en versterking van de biodiversiteit in onze gemeente.
  · Ook bij de herinrichting van andere bedrijventerreinen in onze gemeente brede bufferstroken met groen en waterberging te realiseren.
  · Het budget van het rioleringssysteem en biodiversiteit daarbij in te zetten
  · Dit mee te nemen in de grondexploitatie van nieuwe bedrijventerreinen.


  En gaat over tot de orde van de dag


  Namens CDA: Klaas Jan Stol.


  In pijler 4 worden de volgende amendementen en moties ingediend;
  AMENDEMENT: schrappen van extra middelen voor Evaluatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)


  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024:


  Gelezen:
  · het beleidsvoornemen om voor de Evaluatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) een bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000, zoals vermeld op pag. 76 onder nr. 2;
  · dat dit benodigd is voor de 4-jaarlijkse evaluatie van het plan en zo nodig wordt aangepast aan veranderende omstandigheden, zoals leerlingenprognoses, landelijke ontwikkelingen, beleid of wetgeving;
  · dat dit document de langetermijnstrategie en de prioriteiten voor de huisvesting van de scholen beschrijft.


  Constaterende:
  · dat de prioriteiten voor de huisvesting van de scholen voor de komende jaren nagenoeg bekend zijn en er geen schokkende verrassingen zijn te verwachten;
  · dat een evaluatie over de afgelopen periode toch eenvoudig intern moet kunnen worden opgepakt;
  · dat een extra gevraagd budget van 50.000 voor deze evaluatie disproportioneel is.


  Besluit:
  · om het geraamde budget ad 50.000 in de begroting 2024 te schrappen.
  · Dit incidentele bedrag terug te laten vloeien in de vrije algemene reserve (VAR).


  En gaat over tot de orde van de dag.


  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze


  Amendement: Middelen tbv haalbaarheidsonderzoek Reconstructie centrum Gasselternijveen


  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023 inzake de behandeling van de begroting 2024;
  Gelezen:
  het vermelde op pagina 39 van voornoemde begroting betreffende het faciliteren en stimuleren van kansrijke maatschappelijke initiatieven met betrekking tot duurzaamheid, waarbij lokale initiatieven gericht op vergroening van de leefomgeving, zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie worden genoemd;
  het vermelde op pagina 35 bij de ambities Duurzaamheid en Economie, waar in het overzicht bij Uitvoering m.b.t. duurzaamheid en klimaat geen middelen staan opgenomen;
  de brief van 18 mei jl. van de dorpscoöperatie de Brug te Gasselternijveen betreffende het dorpsinitiatief “reconstructie centrum Gasselternijveen, vermeld op de raadsagenda van 15 juni jl;
  dat het bestuur van de coöperatie het college vraagt om een haalbaarheidsonderzoek naar de verwezenlijking van het initiatief uit te voeren;
  dat genoemd bestuur een gestage en gecoördineerde aanpak verkiest, zoals eerder in 2017 is geconcludeerd door meerdere partijen waaronder het waterschap Hunze & Aa’s en de gemeente;
  dat genoemd bestuur aangeeft dat dit initiatief voortvloeit uit de in 2006 opgestelde dorpsvisie;
  dat genoemd bestuur onder andere de volgende redenen aandraagt om te komen tot dit initiatief: -het beter regelen van de waterafvoer en de waterberging bij zware regen in combinatie met de hoge grondwaterstand. -het versterken van het karakter van het veenkoloniale dorp en de verfraaiing van het centrum van Gasselternijveen. -het verbeteren van de kwaliteit van de straten en fietspaden;
  dat genoemd bestuur voor het instellen van een haalbaarheidsonderzoek verwijst naar de in de gemeentebegroting 2019 opgenomen middelen ter grootte van € 300.000 ;
  constaterende:
  dat er door de gemeente maatregelen moeten worden genomen inzake klimaatverandering;
  dat er in 2018 al een initiatief is aangedragen door de dorpscoöperatie de Brug in Gasselternijveen, waarin maatregelen staan genoemd om te komen tot klimaatadaptatie;
  dat de Vaart in Gasselternijveen tot aan demping in 1979 een goede waterberging en -afvoer was;
  dat er in de gemeentebegroting 2019 middelen waren opgenomen tot een bedrag van € 300.000 voor een haalbaarheidsonderzoek;
  dat deze middelen naderhand plotsklaps zijn verdwenen en de redenen hiertoe onbekend zijn;
  dat de raad sinds de behandeling van voornoemde brief van de dorpscoöperatie in haar vergadering van 15 juni jl niets meer heeft gehoord;
  dat er in de begroting 2024 geen middelen zijn opgenomen;
  Besluit:
  - Incidenteel € 100.000 in de begroting 2024 op te nemen voor een haalbaarheidsonderzoek naar de reconstructie van het centrum in Gasselternijveen en dit bedrag te dekken uit de vrije algemene reserve (VAR).
  - Het college te verzoeken om dit onderzoek op te starten en aan de raad te melden of dit bedrag toereikend is.
  - De uitkomsten van het onderzoek af te wachten.
  Fractie GemeenteBelangen Aa en Hunze


  AMENDEMENT: financiële bijdrage begraafplaats Annerveen.


  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024:


  De raad,
  Gelezen hebbende de beraadslagingen bij pijler 4, (ad 11 blz. 86) inzake onderhoud begraafplaats Eext.


  Constaterende dat:
  • er op 20 december 2018 een door de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze ingediende motie is aangenomen met als titel: tegemoetkoming gemeentelijke begraafplaatsen Eext en Annerveen;
  • het moment van overdracht van de verantwoordelijkheid van de begraafplaats Eext genoemd in bovenstaande motie nu in de begroting 2024 geregeld is.
  • begraafplaats Annerveen jaarlijks een bedrag van € 2000,- ontvangt van de gemeente Aa en Hunze;
  • Deze tegemoetkoming niet voldoende is om het noodzakelijke groenonderhoud te betalen;
  • de stichting begraafplaats “Annerveen” zich financieel gezien niet of nauwelijks kan bedruipen tenzij ze jaarlijks 3 á 4 graven verkopen;
  • dat bovenstaande niet elk jaar lukt en de stichting daardoor in financiële problemen komt.
  • de begraafplaats Annerveen een unieke en cultuurhistorische rustplaats is;
  • één van de laatste begraafplaatsen is waar men tot in de eeuwigheid kan rusten (naast natuurbegraafplaats Hilligmeer);
  • de gemeente Aa en Hunze nu een bedrag van € 23.000 structureel voor onderhoud begraafplaats Eext in de begroting heeft opgenomen;


  Overwegende dat:
  • de gemeente jaarlijks € 505.000 besteed aan onderhoud van de begraafplaatsen;
  • er volgens ons geen verschil zit tussen de begraafplaats Eext en die van Annerveen;
  • de gemeente automatisch de verantwoordelijkheid van de begraafplaats Annerveen krijgt als de beheerstichting/vrijwilligers aangeeft het beheer/onderhoud niet meer te kunnen uitvoeren;
  • de inzet van de beheerstichting/vrijwilligers door ons bijzonder wordt gewaardeerd omdat zij de gemeente werk uit handen neemt wat anders de gemeente financieel voor zijn rekening neemt.


  Besluit:
  • om jaarlijks een bedrag van € 5.500 t.l.v. het begrotingsresultaat beschikbaar te stellen aan de beheerstichting van begraafplaats Annerveen zodat het onderhoud gewaarborgd blijft en de stichting een beperkte buffer kan opbouwen voor onvoorziene zaken.


  En gaat over tot de orde van de dag.


  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze
  Fractie GroenLinks


  AMENDEMENT: schrappen van beleidsvoornemen “wegvak tussen de Hunze en Nieuwediep”
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024:
  Gelezen:
  · het beleidsvoornemen om het wegvak tussen de Hunze en Nieuwediep te verbeteren, zoals vermeld op pagina 70 onder nummer 11;
  · dat dit een forse investering vergt van 1.400.000 euro en dat de structurele kapitaallasten 49.500 euro bedragen;
  · dat deze verbetering een vergelijkbare aanpak krijgt als die van het wegvak Anderen-Rolde.
  Constaterende:
  · dat de kostbare verbetering van het wegvak Anderen-Rolde momenteel nog gaande is en de effecten hiervan in de komende jaren zichtbaar worden;
  · dat het wenselijk is om de structurele resultaten van deze wegreconstructie de komende 5 jaren af te wachten;
  · en er wellicht goedkopere oplossingen zijn voor het wegvak tussen de Hunze en Nieuwediep;
  Besluit:
  · om de voorgenomen investering te schrappen in de begroting 2024 en deze voorlopig te parkeren in afwachting van de structurele resultaten van de verbetering van het wegvak Anderen-Rolde.
  · de structurele kapitaallasten ad 49.500 tot te voegen aan het structureel begrotingsoverschot.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze
  Motie: Tweetalige plaatsnaamborden in Aa en Hunze
  De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 9 november,
  Constaterende dat:
  • In de volksmond nog vaak de Drentse namen van plaatsen en locaties binnen
  onze gemeente gebruikt worden door zowel jong als oud.
  • Tweetalige naamborden respect tonen voor zowel de landstaal als streektaal en
  ervaren worden als blijk van waardering voor lokale taal en cultuur.
  • Uit onderzoek van het Huus van de Taol blijkt dat borden in zowel Nederlands als
  Drents een gemeente toeristisch aantrekkelijker maken. Het geeft toeristen het
  gevoel dat ze écht op vakantie zijn.
  • Er in het verleden als eens ludieke acties zijn ondernomen in onze gemeente door
  oa het comité Drents op Stee ter promotie van tweetalige plaatsnaamborden.
  • Er een actieve groep vrijwilligers van het Huus van de Taol in onze gemeente
  bezig is geweest met het maken van een overzicht van Drentse plaatsnamen, met
  juiste Drentse spelling, binnen Aa en Hunze.
  • Verschillende gemeenten in onze provincie al beleid hebben ontwikkeld of hier
  actief mee bezig zijn om het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden mogelijk
  te maken.
  Overwegende dat:
  • Dat vanaf 7 juli 2024 autofabrikanten vanaf 7 juli 2024 alle nieuwe auto’s
  voorzien moeten van ISA (Intelligent Speed Assistance of Intelligente
  Snelheidsondersteuning)
  • Dat EU-wetgeving naar verwachting op termijn voorschrijft de bestaande
  plaatsnaamborden te vervangen door borden die voldoen aan de ISA.
  • De wetgeving en de introductie van ISA een mooie gelegenheid zijn om in
  onze gemeente de nieuwe plaatsnaamborden zowel in het Nederlands als
  het Drents te laten plaatsen. Door deze koppelkans kunnen de kosten
  beperkt blijven.
  Verzoekt het college:
  • 1. Te onderzoeken of er bij de inwoners van Aa en Hunze interesse is voor tweetalige
  woonplaatsborden (Nederlands/Drents).
  • 2. Bij voldoende interesse te onderzoeken wat de extra kosten zullen zijn voor het toevoegen
  van de Drentse naamplaatsen indien door nieuwe wetgeving de plaatsnaamborden e/o
  komborden vervangen dienen te worden.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  fractie VVD Aa en Hunze
  fractie Groen Links Aa en Hunze
  fractie CDA Aa en Hunze


  Motie duurzaamheid horende bij pijler 4 begroting 2024
  De Raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023
  Constaterende dat
  · het college onderkent dat duurzaamheid een veelomvattende opgave is met snelle ontwikkelingen dat vele andere beleidsterreinen en opgaven raakt.
  · Daarom duurzaamheid steeds meer als een integraal onderdeel in andere beleidsvelden kan worden gezien en niet op zichzelf staand kan worden beschouwd
  · De integrale duurzaamheidsaspecten van raadsvoorstellen door de raad op dit moment niet goed te beoordelen zijn.
  Overwegende dat
  · een vaste paragraaf ‘duurzaamheid’ in raads- en collegestukken bijdraagt aan bewustere keuzes en betere besluitvorming
  · hiermee een integrale uitvoering gegeven kan worden aan het duurzaamheidsbeleid van onze gemeente
  Verzoekt het college
  met ingang van de eerst mogelijke ingangsdatum alle voorstellen, startnotities, discussienotities en dergelijke te voorzien van een vaste paragaaf ‘Duurzaamheid’ en hier inhoudelijke invulling aan te geven.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie van GroenLinks,
  Marie-Claire Neesen
  Lukas Koops
  Jannie Schonewille  IN pijler 5 worden de volgende amendementen ingediend


  AMENDEMENT: stijging van de OZB met 2% verminderen
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024:
  De raad,
  Gelezen hebbende de beraadslagingen bij pijler 5,
  Constaterende dat:
  · Dat het college een verhoging van de onroerende zakenbelasting van 3,9% voorstelt voor 2024, gelijk aan de inflatiecorrectie en de jaren daarop met de daarvoor geldende inflatiecorrectie;
  · Dat iedere – zoals in deze pijler genoemde – beperkte stijging, betekent dat onze inwoners naast alle andere prijsstijgingen, te maken krijgen met meer kosten en dat de lasten per inwoners stijgen met 5%;
  · Dat dit een meeropbrengst genereert van ca € 200.000 voor 2024 en structureel in de begroting van 2024 en het meerjarenperspectief is verwerkt;
  · Dat de fractie van Gemeentebelangen, de verhoging van lokale lasten zo veel mogelijk wil beperken;
  · Dit ook als zodanig is verwoord in het coalitieakkoord,
  Is van mening:
  · Dat het positieve saldo over het jaar 2024 voldoende ruimte biedt het voornemen van een verhoging van de OZB met 2% te gaan verminderen;
  · Dat gezien de afspraken in het coalitieakkoord we alles moeten doen om de lasten voor onze inwoners te beperken.
  Besluit:
  · De stijging van de onroerende zakenbelasting met 2% te verminderen tot 1,9% en de minderopbrengst - ongeveer € 100.000 - te verrekenen met het structureel begrotingsoverschot.
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze


  AMENDEMENT:- verlaging van de voorgestelde tarieven afvalstoffenheffing voor éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens met een bedrag van respectievelijk € 6,75 en € 9 ; - aanpassing tarief voor het storten van restafval met € 0,15 per kg ; - het grensbedrag van gratis te storten restafval te verlagen naar 500 kg
  De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 2 en 9 november 2023, inzake de behandeling van de begroting 2024:
  De raad,
  Gelezen hebbende:
  · het vermelde over de afvalstoffenheffing op pagina 92 en 93 van de begroting 2024;
  · de antwoorden op de gestelde technische vragen over het afval-brengstation ;
  Constaterende:
  · Dat het college een verhoging van bijna 10 procent voorstelt voor 2024 van de tarieven voor éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens;
  · Dat het tarief voor een éénpersoonshuishouden daardoor stijgt van € 187,50 naar € 205,50 en voor een meerpersoonshuishouden van € 250 naar € 274;
  · Dat het tarief van een éénpersoonshuishouden 75 % bedraagt van het tarief van een meerpersoonshuishouden;
  · Dat dit de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners fors treft;
  · Dat de inwoners door andere lastenstijgingen zoals energie en boodschappen al zwaar worden geconfronteerd met hogere kosten;
  · Dat we de ontwikkeling van gemeentelijke lastendruk zoveel mogelijk willen beperken;
  · Dat er in de afgelopen jaren gemiddeld door 1.000 huishoudens, ca 10 procent van de 11.000 huishoudens meer afval naar het afval-brengstation (ABS) is gebracht dan de vrijgestelde 600 kg;
  · Dat dit gemiddeld in een opbrengst heeft geresulteerd van € 45.000 ;
  · Dat dit is gebaseerd op een tarief van € 0,15 per kg;
  · Dat dit is te vertalen in een hoeveelheid van 300.000 kg ofwel 300 ton;
  · Dat deze 1.000 huishoudens (10 procent) gemiddeld 300 kg meer hebben gestort dan de vrijgestelde 600 kg;
  · Dat deze huishoudens hiervoor gemiddeld € 45 hebben betaald;
  · Dat gemiddeld 10.000 huishoudens (90 procent) niet meer storten dan 600 kg;
  Overwegende:
  · Dat we de lokale lasten voor onze inwoners beperkt willen houden;
  · Dat ca 90 procent van de huishoudens minder stort dan de vrijgestelde 600 kg;
  · Dat het groenafval gratis kan worden gestort;
  · Dat de vrijgestelde 600 kg in het verleden inclusief het groenafval was;
  · Dat de vrijgestelde 600 kg nu volledig van toepassing is op restafval;
  · Dat we de hoeveelheid te storten restafval verder naar beneden willen brengen;
  · Dat we het adagium “ de vervuiler betaalt” als uitgangspunt nemen;
  · Dat we een herverdeling kunnen maken van de hoogtes van de vaste tarieven;
  · Dat we de verhoging van de vaste tarieven beperken tot 6 procent;
  · Dat een verlaging van € 6,75 voor 3.000 éénpersoonshuishoudens € 9 voor 8.000 meerpersoons-huishoudens een inkomstenderving met zich meebrengt van afgerond € 92.000 ;
  · Dat we het tarief boven de vrijgestelde 600 kg verhogen van € 0,15 naar € 0,30;
  · Dat dit een meeropbrengst kan genereren van € 45.000;
  · Dat een verlaging van de vrijgestelde 600 kg naar 500 kg zal leiden tot een meeropbrengst;
  · Dat het effect van deze meeropbrengst nog niet precies kan worden becijferd;
  · Dat een mogelijk tekort – door deze onbekendheid- kan worden opgevangen door éénmalig een bedrag van € 47.000 ten laste te brengen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;
  Besluit:
  · De voorgestelde van de afvalstoffenheffing voor een éénpersoonshuishouden te verlagen
  met € 6,75 tot € 198,75 en voort een meerpersoonshuishouden met € 9 tot € 265;
  · Het tarief voor het storten bij het ABS te verhogen van € 0,15 naar € 0,30 per kg;
  · De grens van gratis te storten restafval verlagen van 600 kg naar 500 kg;
  · Een bedrag van € 47.000 ten laste te brengen van de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing;;
  · De uitkomsten van deze maatregelen te evalueren bij de jaarrekening 2024;
  En gaat over tot de orde van de dag.
  Fractie Gemeentebelangen Aa en Hunze
  Gieten, 9 november 2023.
  Versie 0.1
  De wijzigingen zijn een gevolg van het toepassen van de 75% - 100% regeling.
  Het tarief voor een éénpersoonshuishouden is 75 % van het tarief van een meerpersoonshuishouden.
  Stemming amendemenAmendementen
  A aangenomen
  B ingetrokken
  C aangenomen
  D aangenomen
  E afgewezen
  F aangenomen
  G aangenomen  Stemming geamendeerde Begroting
  Unaniem aangenomen  Moties
  Motie 1 drugs overgenomen
  Motie 2 WOO ingetrokken
  Motie 3 zorghotel aangenomen
  Motie 4 jonge mantelzorger aangenomen
  Motie 5 AED overgenomen door college
  Motie 6 gehandicaptenkaart, Ingetrokken
  Motie 7 ,1 loket, aangenomen
  Motie 8, ondersteuning dorp, aangenomen
  Motie 9, round up, afgewezen
  Motie 10, zon op dak, afgewezen
  Motie 11, groen bedrijventerrein, aangenomen
  Motie 12, tweetalig, aangenomen
  Motie 13, Duurzaamheid stukken, afgewezen ten:

 6. 6

  Voorgesteld besluit

  De belastingvoorstellen en belastingverordeningen 2024 en 2025 vast te stellen.

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat de aangenomen amendementen gevolgen hebben voor onderliggend voorstel. We gaan dus stemmen over het gewijzigde voorstellen. De raad stemt unaniem in met het gewijzigde voorstel.

 7. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun inbreng.

 8. 8

  Bijlagen