Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 16 november 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal van het gemeentehuis (Spiekersteeg 1) in Gieten

Voorzitter
A.W. Hiemstra

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
  Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw Neesen en mevrouw Boelen.

 2. 2

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld.

 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Besluit

  De vragen van D66 over de starterslening zijn beantwoord. Er zijn geen nog aanvullende vragen
  Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen.


  Vragenhalfuur
  De heer Klein Langehorst heeft vragen gesteld voor het vragenhalfuur:


  over de gevaarlijke situatie op de N33 als gevolg van slechte doorstroming op de rotonde bij Gieten.
  De vragen worden beantwoord door wethouder Houwing. Zij deelt de mening van de vragensteller dat het hier gaat om een gevaarlijke situatie. Ze gaat contact opnemen met de provincie Drenthe/Rijkswaterstaat om deze ongewenste situatie onder de aandacht brengen en zal ijveren voor een oplossing.

 5. 5

  Besluit

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 6

  Besluit

  De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

 7. 6.1

  Besluit

  De fractie van Gl vraagt naar de effecten op de natuur, het terrein ligt vlak bij een Natura 2000 gebied. Wethouder Berghuis geeft aan dat dit in het vergunningentraject uitgebreid aan de orde zal komen. 
  De fractie van PvdA vraagt of het terrein ook voor andere evenementen gebruikt kan gaan worden. De wethouder geeft aan dat dit niet de bedoeling is, het is in principe alleen bedoeld voor het Holland Blues festival.

 8. 6.2

  Besluit

  De fractie van GB vraagt hoe het mogelijk is dat een gezin met 6 kinderen wordt gehuisvest in twee huizen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wethouder Berghuis is het hiermee eens en geeft dit door aan de woningbouwvereniging.  Ook geeft hij aan dat het aantal statushouders is gedaald en de tijdelijke inzet van vakantiewoningen niet nodig is.

 9. 6.3

  Besluit

  Wethouder van de Brink geeft aan dat er subsidie is om iets de doen tegen de permanent schijnende rode lichten in de nacht van het windmolenpark. Het overleg met de provincie en het windmolenpark over de implementatie hiervan is gaande.

 10. 8

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  I. Het bestemmingsplan met de plannaam “Buitengebied, natuurbegraafplaats HilligMeer, bouw ontvangstgebouw en aanleg parkeerplaats aan de Provincialeweg te Eext”, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIHILLIGMEER2 en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2023-06-21)’, zoals deze vervat is in toelichting, regels en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen;


  II. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit het voorstel unaniem aan te nemen.

 11. 8.a
  Opinierend deel
 12. 9

  Voorgesteld besluit

  I. in te stemmen met de bijgevoegde 'Notitie 'zienswijzen' inzake ontwerp bestemmingsplan Boerendijk Gieterveen';


  II. de zienswijzen van de in de reactienota genoemde reclamanten ongegrond te verklaren;


  III. in te stemmen met de bijgevoegde ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Boerendijk Gieterveen’;


  IV. het bestemmingsplan ‘Boerendijk Gieterveen’ (omvattende de toelichting, regels en verbeelding), in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, ambtshalve aan te passen conform;
  V. het bestemmingsplan “Boerendijk Gieterveen”, met planidentificatienummer NL.IMRO.1680.BUIGTVWON-VB01 en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (17 maart 2023), gewijzigd vast te stellen.


  VI. voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Besluit

  De fractie van D66 vraagt hoe zeker de beplantingssingel is. Kan hier makkelijk van worden afgeweken?
  Wethouder Berghuis geeft aan dat dit handhaafbaar is. Er kan in principe niet van worden afgeweken.
  De fractie van GL vraagt naar het grondwaterpeil. Wethouder Berghuis komt hierop schriftelijk terug. 
  Het onderwerp is voldoende opiniërend besproken en komt terug ter besluitvorming in de raad van 7 december.

 13. 10

  Voorgesteld besluit

  De Legesverordening 2024 inclusief tarieventabel vast te stellen.

  Besluit

  De voorzitter geeft de voorzittershamer over aan de heer Reinders als plv. voorzitter van de raad. De heer Hiemstra is (deels) portefeuillehouder is van dit onderwerp. 
  De heer Hiemstra geeft aan dat art. 2.5 lid b uit het voorstel zal worden verwijderd voor de besluitvormende raad. Dit artikel is namelijk dubbelop.
  Het is nog steeds niet helemaal duidelijk of de nieuwe Omgevingswet  per 1 januari ingaat.  Hier wordt wel vanuit gegaan.


  Het onderwerp is voldoende opiniërend besproken en komt besluitvormend terug in de raad van 7 december.

 14. 11

  Besluit

  De plv. voorzitter sluit de vergadering en dankt alle leden voor hun inbreng.