Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 20 mei 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Staleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er hebben zich geen raadsleden afwezig gemeld. Vervolgens stelt hij op de gebruikelijke wijze de aanwezigheid van de leden vast.

Besluit

Mevrouw Siebeles spreekt in over de Visie 't Ruige Veld.

Besluit

De PvdA dient een motie vreemd aan de orde van de dag in. Conform het reglement van orde wordt deze motie als laatste inhoudelijke agendapunt van de raad behandeld, als agendapunt 7a.
De  gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

Besluit

* Er is een openstaande schriftelijke vragen van de PvdA over de Tonk bijdragen
• Er zijn geen beantwoordde schriftelijke vragen:
• Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuurtje

Besluit

Mevrouw Hilgenga stelt voor om een een IB/technisch beraad te organiseren over deze kwartaalrapportage.
Wethouder Lambert vind dit een goed voorstel. Eind augustus is er meer informatie over dit onderwerp. Dit zal aan de raad gezonden worden.

Besluit

De vragen van de heer Fonk worden schriftelijke beantwoord.

Op het gebied van openbare orde zijn er 3 nieuwe artikelen die volgens het VNG model toegevoegd kunnen worden.
Het gaat daarbij om lachgas, ordeverstoringen bij evenementen en het dragen van zichtbare uitingen door verboden organisaties.

Voorgesteld besluit

APV aan te vullen met de artikelen 2.26, 2.48a en 2.50. Het gaat daarbij om overlast door lachgas en overlast door verboden organisaties zoals bepaalde motorclubs ( OMG's )

Besluit

De portefeuillehouder de heem Hiemstra zegt toe dat dit najaar een gewijzigde APV artikel  APV over as verstrooiing aan de raad voor te leggen.

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Besluit

Motie vreemd aan de orde van de dag inzake verkeersdruk centrum Rolde
De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op donderdag 20 mei 2021;
Constaterende dat:
• de Stichting Dorpsbelangen Rolde bij brief van 6.4.2021, gericht tot BenW en alle politieke partijen, aandacht vraagt voor de verkeerssituatie in het centrum van Rolde;
• met de reconstructie van 2014/2015 het beoogde doel niet is bereikt, naar het oordeel van Dorpsbelangen;
• er nog steeds een gevaarlijke verkeerssituatie is op de hoofdroute, dat de ontmoediging van het doorgaande verkeer volledig is mislukt, dat de verkeersdruk niet is verminderd en dat dit nog steeds één van de heetste hangijzers in het dorp is, aldus Dorpsbelangen;
• het voorstel van Dorpsbelangen luidt dat de mogelijkheid van een rondweg aan de westzijde van Rolde wordt onderzocht;
• de buurtvereniging Nijlande-Eldersloo in reactie op het initiatief van Dorpsbelangen een brief tot de gemeenteraad heeft gericht, waarin zij met kracht van argumenten een westelijke rondweg ten stelligste afwijst.
Overwegende dat:
• de PvdA, op basis van signalen uit de Rolder samenleving, onderschrijft dat de reconstructie niet de door velen gewenste oplossing heeft opgeleverd;
• dat alle reden is om het probleem opnieuw onder de loep te nemen;
• het echter prematuur is om meteen een alternatieve route te onderzoeken, een route die in het verleden al eens breed beargumenteerd is afgewezen;
• de PvdA de betrokkenheid van Dorpsbelangen respecteert, doch in dit stadium vooral geïnteresseerd is, hoe de samenleving van Rolde e.o. hierover in al haar geledingen denkt;
Verzoekt het college:
• een breed opgezette enquete te organiseren onder de bevolking van Rolde en omliggende (belanghebbende) dorpskernen, om scherp in beeld te krijgen, hoe het probleem van de verkeersdruk in Rolde wordt beleefd;
• pas daarna - mede op basis van de uitkomsten van die enquete - een besluit te nemen over de vraag op welke punten door de gemeente actie moet worden ondernomen
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de PvdA Aa en Hunze
Henk Santes.

De motie wordt verworpen met 5 stemmen voor (de fracties van PvdA, D66 en CDA) en 16 stemmen tegen (CGB, VVD, GL).

Raadsvergaderingen over vaststelling visie 't Ruige Veld:
20 mei opiniërend, 3 juni besluitvormend gepland.

Voorgesteld besluit
  1. De bijgaande ‘Toekomstvisie ’t Ruige Veld’ vaststellen.
Besluit

Er wordt gedebatteerd over de Toekomstvisie ’t Ruige Veld’.
Voor de duidelijkheid geeft de wethouder aan dat de besluitvorming alleen gaat over 't Ruige Veld en niet de andere gebieden die worden benoemd in de stukken.
Het voorstel gaat door naar de besluitvormend raad.

Raad:
8 april: informerend
20 mei: opiniërend
3 juni: besluitvormend

Voorgesteld besluit

1. Conform advies in te stemmen met de eerste Drentse Regionale Energiestrategie.

Besluit

Er wordt gedebatteerd over de Drentse Regionale Energiestrategie.
Besluitvorming zal plaats vinden in volgende raadsvergadering.

26 januari behandeld in het College
ter inzage tot 18 maart
in de informatiesessie raad van 8 april
opinierend in raad van 29 april
Besluitvormend in raad 20 mei

Voorgesteld besluit

Opinierend met als uiteindelijk voorzien besluit onderstaand weergegeven

Nu er geen zienswijzen zijn ontvangen; Vaststellen van de geactualiseerde Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart (de nota heeft tot 18 maart 2021 ter inzage gelegen).
2. Het college te mandateren voor het tussentijdse wijzigingen zoals aanvullende eisen voor bijvoorbeeld nieuwe stoffen en overige kleinschalige aanpassingen.
3. Het college te mandateren voor het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten of regio’s als wettig bewijsmiddel.
4. Het college verzoeken om in de in de lijn van voorstel 3 de volgende bodemkwaliteitskaart in ieder geval alvast te accepteren als wettig bewijsmiddel:
            a. Waterbodemkwaliteitskaart PFAS Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, 7 januari 2020, kenmerk 457324.100, definitief revisie 00.
            b. Provincie Groningen, Actualisatie Regionale Bodemkwaliteitskaart, 14 april 2020, kenmerk 0434037.100, definitief revisie 02.

Besluit

Er wordt gedebatteerd over de geactualiseerde Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart .
In de volgende raadsvergadering wordt het stuk ter besluitvorming besproken.

Besluit

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.