Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 4 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden
gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier
kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn afmeldingen  ontvangen van de heer Pul en de heer Santes.
Vervolgens stelt hij de aanwezigheid van de overige raadsleden vast.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er zijn geen  openstaande schriftelijke vragen. Ook zijn er geen vragen voor het vragenuurtje gesteld.

Besluit

De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Rossingh vraagt wat de gemeente doet aan de bestrijding van Japanse duizendknoop en of de gemeente bij het aanbesteden van dit soort werk welk rekening houdt met de eigen bedrijven in de gemeente.
Wethouder Heijerman geeft aan dat hi hij hier schriftelijk op terug komt.
D eher Koops geeft aan dat zijn fractie zeer tevreden is over de onkruidbestrijding zonder chemische middelen. Graag complimenten overbrengen aan Stadswerk.
Wethouder Heijerman geeft aan dat hij dit zeker zal doen.

Besluit

De leden geven aan tevreden te zijn over deze brief. Ook vragen zij zich af of de provincie al heeft gereageerd.  Wethouder Lambert geeft aan dat er nog geen reactie is ontvangen. Als dit het geval is wordt de raad geïnformeerd.. In april  is er een Informerende bijeenkomst is over de RES. Dit onderwerp kan hiermee gecombineerd worden.

Voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit

 1. Het bijgaande bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ vast te stellen, dat gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan door het toevoegen van artikel 3, lid 2, sub a, onder 10 aan de regels van het bestemmingsplan;
 2. Geen exploitatieplan vaststellen.
Besluit

De raad stemt unaniem in met het het voorstel en besluit;

 1. Het bijgaande bestemmingsplan ‘Balloo, Balloo 34’ vast te stellen, dat gewijzigd wordt vastgesteld ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan door het toevoegen van artikel 3, lid 2, sub a, onder 10 aan de regels van het bestemmingsplan;
 2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Om ons wegenareaal goed te kunnen onderhouden is een beleidsplan opgesteld. In het wegenbeleidsplan worden de kaders voor het beheer en onderhoud van ons wegenareaal vastgelegd. Met deze kaders spelen we, samen met inwoners, dorpen en bedrijven, in op de ontwikkelingen en eisen van deze tijd. Ook werken we daarmee aan het versterken van onze organisatiedoelen en geven invulling aan onze wettelijke taak.

Dit vanuit onze visie dat Aa en Hunze wil beschikken over een goed onderhouden wegennet waarbij onze inwoners en bezoekers veilig en comfortabel gebruik kunnen maken van wegen, fietspaden en voetpaden. Dit willen we realiseren op een efficiënte en effectieve manier met inzet van beperkte middelen.

Voorgesteld besluit

De Raad besluit conform het advies om:

 1. Vaststelling van het beleidsuitgangspunt Basis.
 2. Aan wegen met weinig verkeersintensiteit geen onderhoud te plegen, met uitzondering van noodzakelijk Klein onderhoud.
 3. In samenwerking met de dorpen een inventarisatie te maken van “slechte” voetpaden en daar de gemeenteraad vóór de zomer 2021 over te informeren.
 4. Wegenbeleidsplan Aa en Hunze 2021-2025 vast te stellen.
Besluit

De fractie van de PvdA dient het volgende amendement in;

Amendement Wegenbeleidsplan 2021-2025

De raad van de gemeente Aa en Hunze in vergadering bijeen op 4 maart 2021, inzake de vaststelling van het wegenbeleidsplan 2021-2025,

In aanmerking nemende dat,
• de fractie van de PvdA herhaaldelijk aandacht gevraagd heeft voor toegankelijkheid en inclusie;
• zij in dat kader reeds bij de vaststelling van de Lokale Inclusie Agenda 2020 aandacht heeft gevraagd voor de geconstateerde fysieke belemmeringen in het eindrapport ‘Aa en Hunze toegankelijk’, als gevolg van onvoldoende onderhoud aan voetpaden (pagina 8 en 9 van dat rapport);
• de gemeente moet voldoen aan het VN-Verdrag, ‘Onbeperkt Meedoen’;

Overwegende dat,
het wegenbeleidsplan, waar ook voetpaden onder vallen, het aangewezen document is om minimumeisen te stellen aan die voetpaden in het kader van inclusie en toegankelijkheid,

Besluit:
Op pagina 15 van het Wegenbeleidsplan 2021-2025 na de één na laatste alinea de navolgende passage in te voegen:
“Binnen het basisniveau gaat extra aandacht uit naar de thema’s veiligheid en comfort in het kader van toegankelijk voor wat betreft voetpaden, waarvan aannemelijk is dat deze gebruikt worden door ouderen en mindervaliden. Daarbij gaat het met name om voetpaden in de omgeving waar ouderen en minder validen wonen, woon-zorgcentra zijn en wandelroutes die deze leefomgeving verbinden met winkels of andere essentiële voorzieningen.
Deze voetpaden worden zodanig onderhouden dat zij voortdurend voldoen aan het hoogste niveau binnen het kwaliteitsniveau basis. Tenminste kwaliteit A in bijlage 4 van deze beleidsvisie”.

En gaat over tot de orde van de dag.

Donderdag 4 maart 2021
Namens de PvdA Aa en Hunze

Kiena ten Brink

Wethouder Heijerman zegt toe om de bedoelde voetpaden in de gemeente te inventariseren en te bekijken op toegankelijkheid. Er zal ook een kostenplaatje worden gemaakt en een dekkingsvoorstel.  De uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de werkgroep Inclusie sociaal domein.
Mevrouw ten Brink trekt na deze toezegging het amendement in.

Vervolgens stemt de raad unaniem in met het voorstel en besluit tot:

 1. Vaststelling van het beleidsuitgangspunt Basis.
 2. Aan wegen met weinig verkeersintensiteit geen onderhoud te plegen, met uitzondering van noodzakelijk Klein onderhoud.
 3. In samenwerking met de dorpen een inventarisatie te maken van “slechte” voetpaden en daar de gemeenteraad vóór de zomer 2021 over te informeren.
 4. Wegenbeleidsplan Aa en Hunze 2021-2025 vast te stellen.
Voorgesteld besluit
 1. De Algemene Subsidieverordening 2006 in te trekken;
 2. Vast te stellen de Algemene Subsidieverordening 2021;
 3. Vast te stellen Beleidskader Subsidies Maatschappelijk middenveld 2021 – 2025.
Besluit

De voorzitter geeft de voorzittershamer over aan de heer Reinders. Reden hiervoor is dat de burgemeester bij dit agendapunt portefeuillehouder is.
Mevrouw Schonewille vraagt naar de mogelijkheden om op digitale wijze subsidie aan te vragen. De portefeuillehouder zegt toe dit uit te zoeken.

Het onderwerp wordt besproken en komt terug in het besluitvormend deel van de volgende raad.

Voorgesteld besluit

concept raadsbesluit:

De gemeenteraad besluit:

 1. het jaarverslag 2020 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de in de Vooruitblik 2022 benoemde resultaten en activiteiten, zodat het college deze als uitgangspunten kan betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.
 3. om met elkaar en het college in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die benoemd zijn in het onderdeel Vergezichten, en daarover vervolgafspraken te maken;
 4. de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in de Financiële Kadernota, als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022;
 5. het vervolg op de denktank Sociaal Domein als onderwerp voor de werkconferentie in mei 2021 te kiezen.
Besluiten

De gemeenteraad besluit:

 1. het jaarverslag 2020 vast te stellen;
 2. in te stemmen met de in de Vooruitblik 2022 benoemde resultaten en activiteiten, zodat het college deze als uitgangspunten kan betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.
 3. om met elkaar en het college in gesprek te gaan over de ontwikkelingen die benoemd zijn in het onderdeel Vergezichten, en daarover vervolgafspraken te maken;
 4. de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in de Financiële Kadernota, als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022;
 5. het vervolg op de denktank Sociaal Domein als onderwerp voor de werkconferentie in mei 2021 te kiezen.

De heer Keizer verzoekt om structurele gelden voor de Rekenkamercommissie. Conform de landelijke richtlijnen geldt voor het  budget van de RKC 1,30 Euro per inwoner. Naar verwachitng zullen de kosten ook nog gaan stijgen omdat er een wetswijziging aankomt waarin staat dat de RKC's alleen nog maar uit externe leden mogen bestaan. Onze RKC bestaat voor het grootste deel uit raadsleden, er is 1 extern lid.

De leden geven aan dat ze het niet duidelijk vinden wat hier besproken moet worden. De sturingsmonitor bestaat uit een aantal onderdelen. De voorzitter zegt toe dat er een procesvoorstel komt.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.