Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 3 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De burgemeester heet de aanwezigen bij deze digitale raadsvergadering van harte welkom.
Er zijn afmeldingen ontvangen van van Roelof Brands, Jeroen Keizer en Sonja Hilgenga.
Vervolgens stelt hij op de gebruikelijke wijze de aanwezigheid van de leden vast.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er zijn openstaande schriftelijke vragen van de PvdA over de gedupeerden in de Toeslagenaffaire. Deze zullen zo spoedig mogelijk beantwoord worden.

De volgende schriftelijke vragen zijn beantwoord:

  • Vragen van CGB over online reserveren in zwembaden Gieten en Annen
  • Vragen van de PvdA over uitkering TONK bijdragen

De leden hebben hierover geen aanvullende vragen.

Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuurtje

Besluit

De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

20 mei: opiniërend en 3 juni besluitvormend.

Voorgesteld besluit

Opinierend met als uiteindelijk voorzien besluit onderstaand weergegeven

Nu er geen zienswijzen zijn ontvangen; Vaststellen van de geactualiseerde Nota bodembeheer, bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart (de nota heeft tot 18 maart 2021 ter inzage gelegen).
2. Het college te mandateren voor het tussentijdse wijzigingen zoals aanvullende eisen voor bijvoorbeeld nieuwe stoffen en overige kleinschalige aanpassingen.
3. Het college te mandateren voor het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten of regio’s als wettig bewijsmiddel.
4. Het college verzoeken om in de in de lijn van voorstel 3 de volgende bodemkwaliteitskaart in ieder geval alvast te accepteren als wettig bewijsmiddel:
            a. Waterbodemkwaliteitskaart PFAS Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, 7 januari 2020, kenmerk 457324.100, definitief revisie 00.
            b. Provincie Groningen, Actualisatie Regionale Bodemkwaliteitskaart, 14 april 2020, kenmerk 0434037.100, definitief revisie 02.

Besluit

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Raad:
8 april: informerend
20 mei: opiniërend
3 juni: besluitvormend

Voorgesteld besluit

1. Conform advies in te stemmen met de eerste Drentse Regionale Energiestrategie.

Besluit

De VVD dient het volgende amendement in.

Amendement; verwijderen aanbeveling juridische afdwingbaarheid warmtesystemen Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe

De gemeenteraad van de gemeente Aa & Hunze, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, inzake agendapunt 8, Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe.

Ondergetekenden stellen voor om in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe (bijlage 2) de volgende tekst te verwijderen:
Hoofdstuk 5: Aandachtspunten en randvoorwaarden
Pagina 58
Punt 12.
12. Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar
Doorzettingsmacht is essentieel om iedereen in de juiste stand te krijgen. Is dit niet het geval, dan zullen collectieve warmteleverende systemen minder snbel worden aangelegd. Het is aan de Rijksoverheid om de aanleg hiervan juridisch afdwingbaar te maken. Als een warmtenet wordt aangelegd, is iedereen dan verplicht aan te sluiten? Antwoord op deze vraag is van belang voor de praktische en financiële uitvoerbaarheid en dient daarom in wetgeving te worden vastgelegd.”

Toelichting
Dit betreft aanbeveling 12 in Hoofdstuk 5. Aandachtspunten en randvoorwaarden, een aanbeveling die vanuit de RES Regio aan het Rijk gedaan gaat worden.
Wij vinden het onjuist om in deze fase van de warmtetransitie, waarin de nadruk ligt op onderzoek en experimenten en er bovendien nog geen afspraken zijn gemaakt over financiële compensatie voor inwoners, het Rijk te vragen om juridische dwangmaatregelen in wetgeving vast te leggen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de Fractie van de VVD Aa & Hunze
R.P. Lubbers
R.J. Heling

De VVD dient de volgende motie in:
MOTIE - Inspanningsverplichting RES Drenthe

De gemeenteraad van de gemeente Aa & Hunze, in vergadering bijeen op 3 juni 2021, inzake agendapunt 8, Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 Regio Drenthe.

Constaterende dat:
• de uitbreiding van het energienetwerk in Drenthe grote investeringen vergt en dat nog niet duidelijk is of deze infrastructuur tijdig gereed zal zijn,
• het hierdoor ongewis is of een tijdige realisatie van de RES 1.0 haalbaar is.

Van mening zijnde dat:
• het belangrijk is om bij de realisatie van de opgave in de RES 1.0 vast te houden aan de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie.

Verzoekt het College:
• de RES 1.0 afspraken te zien als een inspanningsverplichting, waarbij zeker serieus getracht wordt deze te realiseren, maar waarbij vastgehouden wordt aan de uitgangspunten rond passend ruimtegebruik, draagvlak en participatie, ook als de realisatie hierbinnen niet haalbaar blijkt.
• deze motie te delen met de partners van de RES Drenthe.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de Fractie van de VVD Aa & Hunze
R.P. Lubbers
R.J. Heling

De PvdA, GL en D66 dienen de volgende motie in:

Motie RES: betaalbaarheid

De gemeenteraad van Aa en Hunze, in vergadering bijeen op donderdag 3 juni 2021 inzake de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES)

Constaterende dat:

• de energietransitie impact heeft op de betaalbaarheid van energie voor iedereen in Aa en Hunze;
• veel inwoners van Aa en Hunze moeite hebben hun energierekening te voldoen en de verwachting is dat deze groep zal toenemen;
• betaalbaarheid niet of nauwelijks onderdeel is van de RES;
• de warmetetransitie en collectieve woningverduurzaming onderdeel is van RES 1.0;
• in het RES traject betaalbaarheid niet specifiek op de agenda staat;
Overwegende dat:
• voor de realisatie van de energiedoelstellingen betaalbaarheid voor onze inwoners van groot belang is;
• betaalbaarheid derhalve meer aandacht moet hebben in de verdere uitwerking van de RES plannen;
Verzoekt het college:
• waar de verdere uitwerking van RES 1.0 directe gevolgen heeft voor de energievoorziening in woningen er bij de daarvoor verantwoordelijke overheden op aan te dringen dat dit betaalbaar en woonlasten-neutraal plaats vindt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de PvdA Aa en Hunze
Henk Santes

Namens D66 Aa en Hunze
Arie Fonk

Besluit: het amendemente wordt aangenomen met 16 stemmen voor en twee stemmen tegen (fractie GL)
Besluit: de geamendeerde RES wordt unaniem aangenomen

Besluit: de motie van de VVD wordt aangenomen met 16 stemmen voor en 2 stemmen tegen (fractie GL)
Besluit: de motie van PvdA, GL en D66 wordt unaniem aangenomen.

1. Conform advies in te stemmen met de eerste Drentse Regionale Energiestrategie.

Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan. Geen zienswijzen ingediend. 3 juni besluitvormend.

Voorgesteld besluit

1. Het bijgaande bestemmingsplan ‘De Brinken 2a te Gasselte’ ongewijzigd vaststellen ten
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan;
2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Besluit

Er wordt unaniem ingestemd met het  voorstel  inzake bestemmingsplan ‘De Brinken 2a te Gasselte’

Voorgesteld besluit

Opiniërende bespreking

Besluit

Er vindt een debat plaats over het voorkeursrecht gemeenten, Annen.
Besluitvorming vindt plaats in de volgende raadsvergadering.

Besluit

De voorzitter  geeft een korte samenvatting van de vergadering en dankt een ieder voor haar of zijn inbreng. Vervolgens sluit hij de vergadering.