Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 18 maart 2021

20:00 - 23:00

Locatie
digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden
gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier
kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan
gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per
email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per
email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst

Uitzending

Agendapunten

Meertmaond-streektaolmaond
Streektaolambassadeur van het Huus van de Taol in de gemiente Aa en Hunze Jan Hartlief döt as inspreker verslag van de activiteiten van de streektaolvrijwilligers in oeze gemiente.
Anslutend lat hij zien op welke manier het Huus van de Taol hef zörgd dat de schoelen toch gebruuk kunt maoken van veurlezers.
Daornao leest streektaolvrijwilliger Gea Aling het verhaol ‘geluk’ oet de Wiesneus veur.

Besluit

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn geen afwezigen. Vervolgens stelt de voorzitter op de gebruikelijke wijze de aanwezigheid van de raadsleden vast.

Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht vragen voor: Meertmaond-streektaolmaond!

Streektaolambassadeur van het Huus van de Taol in de gemiente Aa en Hunze Jan Hartlief döt as inspreker verslag van de activiteiten van de streektaolvrijwilligers in oeze gemiente.
Anslutend lat hij zien op welke manier het Huus van de Taol hef zörgd dat de schoelen toch gebruuk kunt maoken van veurlezers.
Daornao leest streektaolvrijwilliger Gea Aling het verhaol ‘geluk’ oet de Wiesneus veur.

Hierna nodigt  de voorzitter alle aanwezigen uit om deze raadsvergadering in het Drents te spreken.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen.

De volgende schriftelijke vragen zijn beantwoord. Indien u over de beantwoording van de vragen nog iets wilt opmerken dan is hiervoor nu de gelegenheid. Het gaat om de volgende vragen:
1 Brief college inzake beantwoording vragen VVD inzake beëindiging samenwerking OAR door initiatiefnemers Windpark Oostermoer
2. Brief college inzake beantwoording vragen CDA over buslijn 51
3. Brief college inzake beantwoording vragen PvdA inzake toezicht laagfrequent geluid windpark Oostermoer
4. Brief college inzake beantwoording vragen D66 over café-restaurant de Paap in Papenvoort

Er zijn vragen gesteld voor het vragenuurtje door de fractie van GroenLinks
over bomenkap Stationsstraat Gieten
Onlangs is er een flinke boom gekapt aan de Stationsstraat in Gieten. Hierover hebben wij ook een brief ontvangen van een verontruste buurtbewoner
N.a.v. de kap van de boom heeft GroenLinks twee vragen:
1. Waarom is deze boom gekapt?
2. Zijn er plannen om nog meer bomen op deze plek te kappen en zo ja waarom?

Wethouder Heijerman geeft aan dat het hier ging om een kastanjeboom die helaas ziek was. De gemeente heeft advies gevraagd aan een expert en die heeft geadviseerd om te kappen om gevaarlijke situaties te voorkomen. Erg spijtig dat dit nodig was. De andere bomen op deze plek kunnen blijven staan. Helaas moest vandaag ook een Linde bij hotel Braams worde gekapt vanwege ziekte. In al deze gevallen is er een kapvergunnig aangevraagd en verleend.

Besluit

De ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen.

Voor u ligt ter vaststelling het Vergunningverlening-, toezicht- en handhavinguitvoeringprogramma 2021 (VTH-programma) van de gemeente Aa en Hunze. Het verplicht jaarlijks opstellen en vaststellen van een VTH-programma is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en uitgewerkt in bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor). Het VTH-programma dient vastgesteld te worden door het college van burgemeester en wethouders.
Tegelijkertijd wordt ter vaststelling aan u voorgelegd het Jaarprogramma 2021 van de Regionale uitvoeringsdienst Drenthe. Deze is door het Dagelijks bestuur van de Rud vastgesteld op 23 november 2020.

Na vaststelling van beide  jaarplannen dient het ter kennisgeving aan de raad te worden aangeboden. Voorstel om dit net als voorgaande jaren met een brief te doen. (Deze komt dan op lijst van ingekomen stukken).

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van het door B&W vastgestelde Wabo VTH-programma 2021 inclusief het Jaarprogramma 2021 Regionale uitvoeringsdienst Drenthe.
2. Kennis te nemen van de brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

De stukken worden in twee raadsvergaderingen besproken

  • 4 maart opiniërend
  • 18 maart besluitvormend.

Gelieve het dossier niet opschuiven in de tijd.

Voorgesteld besluit
  1. De Algemene Subsidieverordening 2006 in te trekken;
  2. Vast te stellen de Algemene Subsidieverordening 2021;
  3. Vast te stellen Beleidskader Subsidies Maatschappelijk middenveld 2021 – 2025.
Besluit

De portefeuillehouder zegt toe er na twee jaar een evaluatie zal plaatsvinden van het subsidiebeleid.

Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel.

Voorgesteld besluit

1.     In te stemmen met nieuwbouw ten behoeve van basisschool De Kameleon in Eexterveen;
2.     Het met de nieuwbouw geraamde investeringsbedrag van € 1.696.000 mee te
        nemen bij het vaststellen van de begroting 2022 en de kapitaallasten ad € 50.880 te dekken uit
        het budget onderwijshuisvesting;
3.     Voor de bijkomende kosten van aanpassing/optimalisatie parkeervoorzieningen en sportveld een
        bedrag van € 160.000 mee te nemen in de begroting 2022 en de kapitaallasten ad € 4.800 mee
        te nemen in de begroting 2022.

Besluit

Mevrouw Hilgenga geeft aan dat zij niet zal deelnemen aan de beraadslagingen en de stemming omdat zij in het voortraject vanuit haar werk te maken heeft gehad met de nieuwbouw.
De heer Fonk verlaat de vergadering.
Wethouder Luinge zegt toe dat de inwoners worden betrokken bij de nieuwbouw en het groeihuis.

Besluit; unaniem aangenomen, 19 leden stemmen in met voorstel. 1 lid heeft zich onthouden van stemming (fractie CDA) en 1 lid was afwezig bij dit agendapunt (fractie D66)..

1.     In te stemmen met nieuwbouw ten behoeve van basisschool De Kameleon in Eexterveen;
2.     Het met de nieuwbouw geraamde investeringsbedrag van € 1.696.000 mee te
        nemen bij het vaststellen van de begroting 2022 en de kapitaallasten ad € 50.880 te dekken uit
        het budget onderwijshuisvesting;
3.     Voor de bijkomende kosten van aanpassing/optimalisatie parkeervoorzieningen en sportveld een
        bedrag van € 160.000 mee te nemen in de begroting 2022 en de kapitaallasten ad € 4.800 mee
        te nemen in de begroting 2022.

Betreft kaderbrieven van  GGD, VRD, Recreatieschap, Publiek Vervoer en WPDA
Kaderbrieven worden ter informatie aan de gemeenteraden toegezonden.  Gemeenteraden zijn vrij om een reactie/zienswijze te geven. Bij de behandeling van de begrotingen (in juni) volgt het formele zienswijze-moment.
Voor alle portefeuillehouders.

18 maart  raad opinierend
1 april  raad besluitvormend.
Het college kan eventueel een aan de raad voorgestelde reactie/zienswijze meedelen aan het bestuur van een GR

Ook toegevoegd zijn de adviezen van de Intergemeentelijke raadswerkgroep verbonden partijen (iRWG GR’en AANT)
van Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo. Vanuit deze gezamenlijke raadswerkgroep zijn focusgroepen ingesteld voor de VRD, RUD, WPDA en GGD. Deze focusgroepen hebben een advies uitgebracht aan de vier gemeenteraden. Het is aan de raad om te bepalen of ze dit advies overnemen of niet en het college te verzoeken dit als reactie mee te nemen naar de GR, of niet.

Voorgesteld besluit
  1. Kennis te nemen van de kaderbrieven 2022 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa
  2. Kennis te nemen van de door het college gegeven reactie op de kaderbrief van de GGD en de RUD
  3. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v. de kaderbrieven van Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa
Besluit

De heer Vedder licht namelijk de intergemeentelijke raadswerkgroep Gemeenschappelijke Regelingen AANT (Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo) de werkzaamheden van de werkgroep toe. De werkgroep heeft een 'oplegger' ontwikkeld die ook is gebruikt. Ook zijn er focusgroepen ingesteld die een advies hebben geschreven bij de stukken van GGD, RUD, VRD en WPDA. Het zou mooi zijn als alle raden zich daarachter kunnen scharen.
Een optie zou kunnen zijn om de stukken van de focusgroepen ter informatie aan de desbetreffende GR' en te zenden. Een groter effect wordt bereikt als het advies echt wordt overgenomen door de raad.
Nalv vragen van de heer vd Belt over de kaderbrief GGD geeft wethouder Luinge aan dat hij hier schriftelijk op terug komt. Het gaat om tekst over maatwerk voor kinderen met wie het wel goed gaat.
Ook geeft hij aan dat er niet veel verschil zit tussen de reactie van de gemeente en het advies van de focusgroep. De heer Koops geeft aan dat hij graag de twee adviezen in elkaar geschoven wil zien. HIj komt er op terug.
Nalv de kaderbrief Recreatieschap vragen PvdA en GL zich af hoeveel recreatiedruk Aa en Hunze kan verdragen? In hoeverre is er overleg tussen natuurbeheer en de recreatiesector? Graag hier eens nader op ingaan.
Nalv de kaderbrief RUD en reactie focusgroep geven de partijen aan het eens te zijn met het advies van de focusgroep. Ook wordt er gevraagd wat de stand van zaken is mbt de samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen. En wat de milieuhandhaving kostte voordat de RUD werd opgericht.
Wethouder Heijerman zegt toe het advies van het college richting RUD aan te passen en na te gaan hoe het staat met de samenwerking met de Omgevingsdienst Groningen. Het onderzoek naar de kosten toen we zelf de handhaving deden zal de wethouder aan de raad doen toekomen.
Het advies van de focusgroep mbt de VRD wordt breed onderschreven. De portefeuillehouder stelt voor om de VRD binnenkort weer eens uit te nodigen.
Ook het advies van de focusgroep mbt Wpda wordt breed onderschreven.
De voorzitter verzoekt de leden in de besluitvormende raad duidelijk aan te geven wat het college in de reactie voor de gemeenschappelijke regelingen extra op moet nemen.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.