Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 16 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

De vergadering is op woensdag 16 juni.

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.

U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 17.00 uur op de vergaderdag uw inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 17.00 op de vergaderdag per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag het onderwerp waarover u het woord wilt voeren en uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
Er zijn geen afmeldingen ontvangen.
Vervolgens stelt hij de aanwezigheid van de raadsleden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

Er is een schriftelijke inspraakreactie van de heer Brands binnengekomen m.b.t. agendapuntpunt 8, ontwerpverklaring van geen bedenkingen Stationsstraat 14 a in Rolde. Deze reactie is te lezen bij dit agendapunt in de vergaderstukken.
Verder hebben zich de heer Edwin Huiting en de heer Isie Poutsma gemeld voord e inspraak over dit zelfde agendapunt.

De heer Huiting geeft aan dat hij spreekt namens de initiatiefnemers. Hij geeft een toelichting op het plan.
De heer Poutsma stelt een aantal kritische vragen over het plan aan de wethouder en raadsleden.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen
De volgende schriftelijke vragen zijn beantwoord:

 • Vragen van de PvdA over gedupeerden Toeslagenaffaire.
  Er zijn geen aanvullende vragen over de beantwoording
  • Er zijn geen vragen gesteld voor het vragenuurtje
Besluit

De stukken worden conform voorstel voor kennisgeving aangenomen.

Van belang is dat het Collegebesluit van 20 april niet eerder dan 22 april (na publicatie in de Staatscourant) openbaar wordt gemaakt. Het besluit treedt op 23 april in werking. Geheimhouding van het collegebesluit van 20 april is dan niet langer van belang. De besluitvorming door de raad betreft een bevestiging van het collegebesluit van 20 april en behoeft derhalve geen geheimhouding.

Bespreking is op twee momenten voorzien:

- 3 juni: Opiniërende bespreking
- 16 juni: besluitvorming

Voorgesteld besluit
 1. Op basis van artikel 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten het perceel kadastraal bekend als
  gemeente Anloo, Sectie U, nummer 1378 gelegen aan de Nijedijk te Annen zoals vermeld op de
  bij dit besluit behorende en daarvan deel uitmakende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale
  tekening/kaart en perceellijst definitief vervroegd aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10
  tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, met de
  aantekening dat het betrokken perceel niet eerder bij een besluit tot aanwijzing betrokken is
  geweest;
 2. Gezien de vereiste spoed de betrokken belanghebbenden niet in de gelegenheid te stellen om
  voorafgaand aan dit besluit zienswijzen naar voren te brengen door conform artikel 4.11 Awb
  artikel 4.8 Awb buiten toepassing te laten;
 3. Toepassing te geven aan artikel 7 van de Wvg door het raadsvoorstel (inhoudende een besluit tot aanwijzing) voor een ieder ter inzage te leggen. Deze ter inzage legging bekend te maken in de
  Staatscourant, in de plaatselijke krant, op de website van de gemeente; en de betrokken eigenaar
  bij aangetekende brief in kennis te tellen van de (betekenis van de) aanwijzing een en ander
  conform het bepaalde in artikel 7 van de Wvg en artikel 5 van het Besluit voorkeursrecht
  gemeenten;
 4. Uit te spreken dat aan deze gronden de bestemming Wonen met bijbehorende voorzieningen
  wordt toegedacht en dat het huidige gebruik daarmee strijdig is;
 5. Het voornemen uit te spreken binnen 3 jaar na het onder 1 genoemde raadsbesluit een opvolgend planologische besluit vast te stellen, zijnde een omgevingsvisie of een omgevingsplan;
 6. Het besluit binnen vier dagen ter inschrijving in de openbare registers aan te bieden aan de dienst voor het Kadaster en de openbare registers een en ander op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.
Besluit

De heer Hadderingh verzoekt in eventuele planvorming ook sociale woningbouw mee te nemen. Wethouder Heijerman geeft aan dat dit zal gebeuren.

Het voorstel wordt unaniem aangenomen.

Voor alle portefeuillehouders:
Hiemstra :  VRD
Heijerman: RUD
Lambert: WPDA en Publiek Vervoer
Luinge:  GGD en Recreatieschap

Raad 17 juni Opinierend    (12/5 : verplaatst naar 16 juni)
Raad 30 juni Besluitvormend  (12/5: verplaatst naar 24 juni)

Bijlagen
Voorgesteld besluit

De raad besluit:

 1. De voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen.
 2. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v.de beleidsbegrotingen 2022 van de GGD, Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa.
Besluit

De heer Vedder geeft namens de intergemeentelijke raadswerkgroep gemeenschappelijke regelingen een korte terugblik op de werkzaamheden van de werkgroep.
De leden geven aan veel waardering te hebben voor de werkgroep. De fracties zijn het grotendeels eens met  de adviezen over zienswijzen van de intergemeentelijke
raad werkgroep.
Het college geeft aan zich in grote lijnen ook in de adviezen te kunnen vinden.
Het agendapunt is voldoende besproken en komt terug in de besluitvormende raad van 24 juni.

De raad besluit:

 1. De voorlopige jaarrekeningen en jaarverslagen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, Publiek vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, RUD Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa voor kennisgeving aannemen.
 2. Geen zienswijzen in te dienen t.a.v.de beleidsbegrotingen 2022 van de GGD, Publiek Vervoer Groningen Drenthe, Recreatieschap Drenthe, Veiligheidsregio Drenthe en Werkplein Drentsche Aa.
Voorgesteld besluit
 1. In te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje”’;
 2. De zienswijze van de in de reactienota onder 1 genoemde reclamant ongegrond te verklaren;
 3. Het bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE’ en de ondergrond grootschalige basiskaart (basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-04-01), zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit ongewijzigd vaststellen;
 4. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen
Besluit

Het onderwerp wordt besproken. De raad is positief over het voorstel.
Besluitvorming vindt plaats in de raad van 24 juni.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en dankt een ieder voor haar of zijn inbreng.