Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

woensdag 30 juni 2021

19:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering
.U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 17.00 uur op de vergaderdag uw inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 17.00 op de vergaderdag per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag het onderwerp waarover u het woord wilt voeren en uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij deze digitale raadsvergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Fonk en de heer Santes.
Daarna stelt de voorzitter de aanwezigheid van de leden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

Er zijn 8 schriftelijke inspraakreacties ontvangen.
Ten eerste van de familie van zonmeren en de familie Blacquiere
Ten tweede van mevrouw Pat
Vervolgens twee reacties van de van de heer Kessen
Ten vijfde van de familie Loven
Ten zesde van mevrouw Wudich
En tenslotte een reactie van mevrouw Jippes
U kunt deze lezen bij de vergaderstukken en betrekken bij het agendapunt 7 over het bestemmingsplan Gasselterveld Hotel en Resort De Hondsrug.
Verder hebben zich geen mensen gemeld voor de digitale inspraak.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Er zijn openstaande schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over de bollenteelt in de gemeente Aa en Hunze. Deze vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
Er zijn geen beantwoordde schriftelijke vragen en er zijn ook geen vragen gesteld voor het vragenhalfuurtje.

Besluit

De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Besluit

Het ingekomen stuk wordt ter kennisgeving aangenomen.

Besluit

Mevrouw Neesen en mevrouw Hilgenga willen de brief graag agenderen. Ze nemen dit mee naar het Presidium.
De heer Wolters stelt voor om de communicatie over dit onderwerp via Dorpsbelangen te laten lopen. Wethouder Luinge neemt dit mee.

Bijlagen
Besluit

Het voorstel wordt aangenomen met 15 stemmen voor (CGB, VVD, CDA) en 4 stemmen tegen (PvdA, GL).

Voorgesteld besluit

Aan uw raad wordt voorgesteld:

1.  De rapportage met betrekking tot de voortgang van de activiteiten voor kennisgeving aan te nemen.
2. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2021 vast te stellen door vaststelling van de 10e begrotingswijziging 2021.
3  Het incidenteel  nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  223.000 te onttrekken aan de VAR.
4.  Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  238.000 in 2021 incidenteel te onttrekken aan de VAR en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.

Besluit

De voorzitter geeft aan dat de Bestuursrapportage
wordt behandeld aan de hand van de verschillende pijlers.
Het gaat om de volgende pijlers: Algemeen 1. Bestuur en participatie, 2. Zorg, 3. Economie  en werk en Recreatie,4. Voorzieningen, leefbaarheid en wonen, 5. Financiële begroting.

Mevrouw Neesen en mevrouw van den Brink merken op dat veel inwoners geen reactie krijgen op mailberichten die zij sturen of ze worden niet teruggebeld.
Portefeuillehouder Hiemstra zegt toe dat het college terugkomt op de verbetering van de dienstverlening.
Mevrouw ten Brink vraagt naar het ziekteverzuim van het personeel. De portefeuillehouder geeft aan dat er spanning zit dus de wensen van het bestuur en de mogelijkheden van de organisatie. Bij de begroting komt het college terug met een structurele oplossing. De zinsnede in de bestuursrapportage over "ouder personeel dat meer ziekteverzuim heeft" graag als niet geschreven beschouwen. Dit klopt namelijk niet.

Mevrouw Neesen dient de volgende motie in:
Motie Schoolpleinen groener maken met ‘Bijles’
De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 30 juni 2021;
Overwegende dat;

 • het de afgelopen jaren slecht gaat met insecten;
 • dit een mondiaal probleem is, dus ook speelt in de gemeente Aa en Hunze;
 • scholen samen met IVN en Landschapsbeheer Drenthe proberen de jeugd bij dit onderwerp te betrekken;
 • het heel goed mogelijk is dicht bij huis iets te doen aan natuurbescherming;
 • het zinvol is dat scholen de kans krijgen schoolpleinen bij-vriendelijker maken;
  Constaterende dat;
 • in 2017 een motie Boerenlandvlinders is aangenomen door de Provinciale Staten van Drenthe waarin aandacht wordt gevraagd voor kleinschalig beheer ter behoud van insecten;
 • vanuit deze motie het project ‘Bijles’ mede wordt gefinancierd;
 • het hier gaat om een initiatief, waarbij docenten van de deelnemende scholen eerst een training krijgen van IVN;
 • vervolgens leerlingen spelenderwijs wordt duidelijk gemaakt welke rol insecten hebben in de natuur;
 • de animo om mee te doen groot is;

Verzoekt het college;

 • scholen te stimuleren na de zomervakantie met dit project aan de slag te gaan;
 • voor dit doel vanuit het duurzaamheidsfonds van de gemeente Aa en Hunze subsidie beschikbaar te stellen naast middelen van de provincie;

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie GroenLinks, Marie-Claire Neesen, Lukas Koops

Besluit:
Er wordt unaniem ingestemd met de  Bestuursrapportage 2021.

Mevrouw Neesen trekt de motie in en kom er op terug bij de discussie over biodiversiteit.

Aan uw raad wordt voorgesteld:

1.  De rapportage met betrekking tot de voortgang van de activiteiten voor kennisgeving aan te nemen.
2. De voorgestelde bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar 2021 vast te stellen door vaststelling van de 10e begrotingswijziging 2021.
3  Het incidenteel  nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  223.000 te onttrekken aan de VAR.
4.  Het structureel nadelige resultaat van de bijstellingen uit deze bestuursrapportage ad €  238.000 in 2021 incidenteel te onttrekken aan de VAR en te betrekken bij het opstellen van de begroting 2022.

Voorgesteld besluit

De raad der gemeente Aa en Hunze;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;
waarvan de overwegingen integraal deel uit maken van dit besluit;
besluit:

 • de jaarstukken over het jaar 2020 vast te stellen;
 • in te stemmen met de voorgestelde bestemming van het Gerealiseerde resultaat 2020;
  Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Aa en Hunze, gehouden op
  30 juni 2021.
Besluit

De raadsleden geven aan dat ze zich kunnen vinden in de brief van de auditcommissie.
Wethouder Lambert zegt dat hij verwacht dat we in 2021 ook voor rechtmatigheid een goedkeurende verklaring ontvangen.

Besluit
De raad besluit  unaniem in te stemmen met het voorstel.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een heel fijn zomerreces.