Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 25 maart 2021

19:00 - 23:00

Locatie
digitaal via starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet alle, digitaal, aanwezigen van harte welkom.Er zijn berichten van verhindering ontvangen van de heer Reinders en de heer Fonk.
Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigheid van de raadsleden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

Er hebben zich geen insprekers gemeld.

4 maart opiniërend, 25 maart besluitvormend.
Besluit is aangepast na beraadslaging in raad (4 maart) en presidium 15 maart.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad besluit

 1. het jaarverslag 2020 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de in de Vooruitblik 2022 benoemde resultaten en activiteiten. Het college kan deze betrekken bij het opstellen van de begroting 2022;
 3. de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in de Financiële Kadernota, als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022;
 4. Om twee werkconferenties te houden. De eerste in het voorjaar 2021 over het de impact van Corona zoals benoemd in het onderdeel Vergezichten. En de tweede in het najaar van 2021 over het vervolg op de denktank Sociaal Domein.
Besluit

De fractievoorzitters houden een algemene beschouwing van maximaal 5 minuten. Daarna worden de verschillende pijlers uit de Sturingsmonitor besproken. Tenslotte vindt besluitvorming plaats.
Er wordt een motie ingediend door 5 raadsleden van verschillende fracties;

Motie budget Rekenkamercommissie

De gemeenteraad van Aa en Hunze in vergadering bijeen op donderdag 25 maart 2021;

Constaterende dat:

 • Het huidige budget van de rekenkamercommissie bestaat uit een structureel en incidenteel bedrag.
 • Het budget van de rekenkamercommissie (bijna) niet te herleiden is in de begroting.
 • In de sturingsmonitor wordt vooruitgekeken naar het jaar 2022.

Overwegende dat;

 • De wettelijk verplichte rekenkamer er is ter ondersteuning van de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn kaderstellende en controlerende taken.
  - De rekenkamer bijdraagt aan de kwaliteit van de lokale democratie en het vertrouwen van de burger in het lokale bestuur.
  - De rekenkamercommissie voldoende structureel budget nodig heeft om deze taak goed uit te kunnen voeren;
  - De rekenkamercommissie bestaat uit 5 raadsleden en één extern lid.
  - Het streven van de rekenkamercommissie is om jaarlijks een groot onderzoek en een of twee kleinere onderzoeken uit te voeren;
 • De rekenkamercommissie ook deel neemt aan gezamenlijke onderzoeken van de Drentse rekenkamercommissies:
  - Er een wetswijziging voorhanden is met het voorstel om de Rekenkamercommissie uitsluitend in te richten met externe leden .
  - Een structureel budget gericht is op een stabiele functievervulling door de rekenkamercommissie.

Verzoekt het college:

 • Om vanaf de Begroting 2022 en de Meerjarenbegroting 2022-2025 de Rekenkamercommissie een structureel budget toe te kennen van € 33.000 (€ 1,30 per inwoner),conform de richtlijn van het ministerie van BZK
 • Het budget van de rekenkamercommissie op een transparante wijze op te nemen in de Begroting.

En gaat over tot de orde van de dag;

Jeroen Keizer (CGB)

Roel Poppe Lubbers (VVD)

Kiena ten Brink (PvdA)

Lukas Koops (GroenLinks)

Sonja Hilgenga (CDA

Naar aanleiding van vragen van de fractie van GL zegt wethouder Heijerman toe dat de evaluatie van het ecologisch bermbeheer aan de raad worden gezonden.

 De gemeenteraad besluit unaniem:

 1. het jaarverslag 2020 vast te stellen;
 2. kennis te nemen van de in de Vooruitblik 2022 benoemde resultaten en activiteiten. Het college kan deze betrekken bij het opstellen van de begroting 2022;
 3. de financiële uitgangspunten, zoals verwoord in de Financiële Kadernota, als kader te gebruiken bij het opstellen van de begroting 2022;
 4. Om twee werkconferenties te houden. De eerste in het voorjaar 2021 over het de impact van Corona zoals benoemd in het onderdeel Vergezichten. En de tweede in het najaar van 2021 over het vervolg op de denktank Sociaal Domein.

Vervolgen wordt gestemd over de motie budget Rekenkamercommissie.
Er wordt unaniem met de motie ingestemd.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen nog een prettige avond.