Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 24 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering
.U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 17.00 uur op de vergaderdag uw inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 17.00 op de vergaderdag per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag het onderwerp waarover u het woord wilt voeren en uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de digitale vergadering en heet allen aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen afmeldingen ontvangen. Vervolgens stelt hij de aanwezigheid van de raadsleden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

De voorzitter zegt dat er een motie vreemd aan de orde van de dagi is aangekondigd. Hij vraagt mevrouw  Neesen of de motie ook wordt ingediend. Dat is het geval.  De voorzitter stelt voor om de de motie conform het  reglement van orde als laatste inhoudelijke punt te behandelen, dat is agendapunt 11a. De vergadering stemt hiermee in en stelt vervolgens de gewijzigde agenda vast

Besluit

• Er zijn openstaande schriftelijke vragen van de PvdA over de bollenteelt in Aa en Hunze. Deze worden zo spoedig mogelijk beantwoord.
• Er zijn geen beantwoordde schriftelijke vragen

• Er zijn mondelinge vragen gesteld door de heer Harms van CGB over de waardedalingsregeling van het instituut mijnbouwschade

Mondelinge vraag Gemeentebelangen Aa en Hunze.
Onderwerp: Waardedalingsregeling instituut mijnbouwschade
Er is een regeling in het leven geroepen om inwoners die in het aardbevingsgebied wonen te compenseren omdat hun woning minder waard is geworden.
De waardedalingsregeling geldt voor een bepaalde regio.
Het vreemde is hiervan is dat bijvoorbeeld Annerveenschekanaal buiten deze regeling valt terwijl op 200 meter afstand, gaslocatie en gasveld Annerveen ligt.
Op 30 maart j.l. is er weer een aardbeving geweest met een kracht van 1,5 op de schaal van Richter en toegeschreven aan de gaswinning uit het Annerveenveld.

De vraag wij als Gemeentebelangen hebben is:
Bent u het met ons eens, dat het onredelijk is dat, in dit geval, Annerveenschekanaal, buiten de genoemde regeling valt ?
Bent u bereid mogelijkheden aan te wenden om deze situatie een wending te geven, waardoor Annerveenschekanaal ook binnen de benoemde regeling valt ?
De fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze.
Namens deze:
Rikus Harms, fractie lid

De portefeuillehouder de heer Hiemstra beantwoord de vragen van de heer Harms en geeft aan dat het college vindt dat ook schade veroorzaakt door kleine gasvelden onder de regeling zou moeten vallen. Hierover heeft de portefeuillehouder gesproken met de minister en het IMG. Een klein stukje Drenthe valt wel onder de regeling. Het is vreemd dat Annerveensekanaal er niet onder valt.

Besluit

De ingekomen stukken worden ter kennisgeving aangenomen.

Besluit

De fracties vragen de wethouder hoe de informatieavonden zijn verlopen. Wethouder Luinge geeft aan dat de avonden goed bezocht zijn. Maar de onenigheid over de plek van de school is er nog steeds. Hij verwacht ook niet dat hierover overeenstemming zal ontstaan.

De Leidende principes Omgevingswet geven richting aan nog te maken keuzes voor de invoering van de wet.

Voorgesteld besluit

Vaststellen van de notitie Leidende principes Omgevingswet

Besluit

Omdat de voorzitter portefeuillehouder isn dit agendapunt geeft hij  de figuurlijke voorzittershamer over aan zijn plaatsvervanger: de heer Bertus Reinders.
De raad is van mening dat de invoering van de  Omgevingswet een zeer logge operatie is.
De portefeuillehouder geeft aan dat dit inderdaad het geval is. Op onderdelen zijn ondertussen de inzichten ook  alweer gewijzigd. Aa en Hunze loopt dus niet voorop maar doet het stap voor stap. Ook de notitie van vandaag is zo'n stap.

Besluit: de raad stelt de  notitie Leidende principes Omgevingswet unaniem vast.

Planning vaststelling raad verplaatst naar juni 2021 vanwege allerlei wijzigingen die door de ontwikkelende partij nog zijn doorgevoerd in het definitieve verkavelingsplan (o.a. n.a.v. uitkomst digitale watertoets Waterschap)

NB: Presidium heeft op 11 mei 2021 de LTA gewijzigd vastgesteld, waarbij de raadsvergadering van 30 juni is opgesplitst in twee vergaderingen omdat de agenda te vol zat. De behandeling van het onderhavige bestemmingsplan is daarbij naar voren gehaald en verplaatst van 30 juni naar 24 juni.

Voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan Woningbouw Oude Groningerweg Gieten met identificatienummer NL.IMRO.1680.GIEOUDEGRONWEG17 ongewijzigd vast te stellen;
  2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.
Besluit

Mevrouw ten Brink vraagt de wethouder na te denken over het realiseren van seniorenwoningen conform de Woonvisie.
Wethouder Heijerman geeft aan dat hij dit ter harte neemt.

De raad besluit unaniem in te stemmen met het voorstel.

Voor alle portefeuillehouders:
Hiemstra :  VRD
Heijerman: RUD
Lambert: WPDA en Publiek Vervoer
Luinge:  GGD en Recreatieschap

Raad 17 juni Opinierend    (12/5 : verplaatst naar 16 juni)
Raad 30 juni Besluitvormend  (12/5: verplaatst naar 24 juni)

Bijlagen
Besluit

De raad besluit de concept zienswijzes van de intergemeentelijke raadswerkgroep GR'en over te nemen. Het college heeft hierop ingespeeld en het raadsbesluit na de opiniërende raadsvergadering aangepast en de brieven voor de GR'en opgesteld.
Mevrouw Neesen en mevrouw ten Brink willen in het Presidium spreken over de rol van de intergemeentelijke werkgroep.
De heer Heling geeft aan dat het de raadsleden geheel vrij staat om te doen met het advies van de intergemeentelijke werkgroep wat zij willen. Door het advies over te nemen, net als bijvoorbeeld de raad van Tynaarlo, krijgen we als raden meer grip op de GR'en.

De raad stemt unaniem in met het voorliggende besluit en de zienswijzes.

10 juni informerende bijeenkomst
16 juni opiniërend
24 juni besluitvormend, voorgesteld besluit aangepast n.a.v. vergadering 16 juni. Tevens tekening toegevoegd voor vergelijking bestaande en beoogde bebouwing.

Voorgesteld besluit
  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgeven voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Rolde Dorp’ ten behoeve van maximaal 14 appartementen op het perceel Stationsstraat 14a te Rolde.
Besluit

De fracties geven aan tevreden te zijn met de wijziging van het voorstel. Inhoudende dat de twee woningen geen onderdeel meer zijn van het plan en er dus niet komen.
Wethouder Heijerman zegt toe dat de bomen niet zullen lijden onder de bouwplannen. Deze staan te boek als beschermwaardige houtopstand. De initiatiefnemers hebben gesproken met de buren die het niet eens zijn met de plannen.
De raad stemt in met het voorstel met 18 stemmen voor een 3 stemmen tegen (fractie PvdA)

Voorgesteld besluit
  1. In te stemmen met de ‘reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ‘t Gietertje”’;
  2. De zienswijze van de in de reactienota onder 1 genoemde reclamant ongegrond te verklaren;
  3. Het bestemmingsplan “Gieterveen, woningbouwlocatie vml. camping ’t Gietertje”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.GTVGIETERTJE’ en de ondergrond grootschalige basiskaart (basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2021-04-01), zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit ongewijzigd vaststellen;
  4. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen
Besluit

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Besluit

De motie wordt unaniem aangenomen.

Als onderdeel van de besluitvorming Wegenbeleidsplan 2021-2025 heeft de gemeenteraad uw college gevraagd een inventarisatie te doen naar “slechte” voetpaden. Bij de inventarisatie moest ook gekeken worden naar de toegankelijkheid van de voetpaden voor mensen met een beperking. Dit mede vanuit het VN-verdrag voor mensen met een handicap en in het verlengde daarvan het opgestelde rapport Aa en Hunze toegankelijk?! door Zorgbelang Drenthe.

De inventarisatie is tot stand gekomen met medewerking van diverse besturen dorpsbelangen, de werkgroep Lokale Inclusie Agenda en afzonderlijke inwoners. Allen hebben gereageerd op onze vraag aan de besturen dorpsbelangen en een oproep in weekblad De Schakel.

NB: de foto's tbv raadsvoorstel worden op een later moment nog toegevoegd.

Voorgesteld besluit

Het gaat om een opiniërende raadsvergadering waarin geen besluit gevraagd wordt van de raad. We bieden onze inventarisatie aan en beschrijven wat ons college uit de inventarisatie haalt. We vragen de mening van de raad en of er nog bepaalde opmerkingen, aanvullingen of wensen zijn.

Besluit

De leden hebben waardering voor de uitgebreide rapportage. Niet alle verenigingen van dorpsbelangen hebben gereageerd maar dat hoeft ook niet. Het is uitgebreid kenbaar gemaakt. Wel willen de leden een rol voor de werkgroep Inclusie. De wethouder geeft aan dat hij hier mee aan de slag zal gaan.
De aanleg van glasvezel heeft her en der paden beschadigd. De wethouder geeft aan dat de gemeente hier werk van gaat maken.
De kosten voor het onderhoud en aanleg van nieuwe  voetpaden komen terug bij de begroting.