Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 17 juni 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering

.U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 17.00 uur op de vergaderdag uw inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen.
Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de digitale raadsvergadering. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 17.00 op de vergaderdag per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag het onderwerp waarover u het woord wilt voeren en uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale raadvergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Dit geldt in het bijzonder voor de deelnemers van de digitale cursus Politiek Actief voor Inwoners. Deze cursus is georganiseerd door de griffie en ook de raadsleden hebben hieraan meegewerkt.
Maar liefst 16 inwoners hebben meegedaan aan de cursus die bestond uit 4 bijeenkomsten.  In de eerste bijeenkomst is gesproken over staatsinrichting en verkiezingen en in de  tweede bijeenkomt over de gemeente.
In de derde bijeenkomst ging het over het de gemeenteraad en gemeentefinanciën. In deze
bijeenkomst werd ook kennisgemaakt met een aantal raadsleden in een soort speed date
concept. En tenslotte de vierde bijeenkomst dat is nu; namelijk het bijwonen van een
Raadsvergadering een en ander begeleid door onze griffie medewerker Kelsey
Bouwmeester. Ik wens u allen een boeiende avond.  Het is natuurlijk jammer dat het gaat om een digitale raadsvergadering. Daarom nodig ik u graag alvast uit voor de eerste  fysieke raadsvergadering na de zomervakantie. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Dan wil ik nu op de gebruikelijke wijze  overgaan tot het vaststellen van de aanwezigheid van de raadsleden. Er zijn
voor vanavond geen afmeldingen ontvangen, alle leden zijn aanwezig.

Besluit

Er zijn een tweetal schriftelijke inspraakreacties ontvangen m.b.t. agendapunt 7:  Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”. De inspraakreacties staan staan bij de vergaderstukken. Het gaat om een brief van de familie  van Zomeren en de familie Blacquiere. En om een brief van Toeplah.
Er hebben zich ook 4 insprekers gemeld voor agendapunt 7:
Dit zijn de heer J. Krapels, de heer J. Kessen, mevrouw E. Nijland
en de heer G. Kroezenga.
De heer Krapels geeft aan dat hij een ander geluid wil laten horen. Hij snapt de weerstand tegen de plannen niet. De plannen zorgen voor een mooie toegang naar Gasselte. Voor de middenstand in Gasselte is dit een goede ontwikkeling.
De heer Kessen geeft aan dat het zeer teleurstellend was dat de petitie niets opleverde. Ook geeft hij aan dat bouwen op deze locatie problemen gaat geven met de leemlaag in de ondergrond. Deze mag niet doorgraven worden dat geeft problemen met de grondwaterstand. Hier geldt voor de gemeente het voorzorgsprincipe..
Mevrouw Nijland geeft aan het zeer teleurstellend te vinden dat de gemeente alle zienswijzen heeft afgewezen. Dit geeft weinig vertrouwen in het hele proces.

Besluit

De agenda wordt ongewijzigd vastsgesteld.

Besluit

Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen en ook geen beantwoordde schriftelijke vragen.
Verder zijn er geen vragen gesteld voor het vragenuurtje

Besluit

Er zijn geen inkomen stukken.

Voorgesteld besluit
 1. Het bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe”, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit ongewijzigd vaststellen;
 2. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen
Besluit

Er wordt unaniem ingestemd met het voorstel inzake bestemmingsplan “Parapluplan geluidszone Avebe".

Bijlagen
Voorgesteld besluit
 1. De zienswijzennota bestemmingsplan en omgevingsvergunningen “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”’ vast te stellen;
 2. De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, naar aanleiding van zienswijzen aanpassen, conform de voorgestelde aan te brengen wijzigingen in de bijgevoegde ‘Zienswijzennota bestemmingsplan en omgevingsvergunningen “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”;
 3. Instemmen met de bijgevoegde ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan en omgevingsvergunningen “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte
 4. De toelichting, regels en verbeelding, in afwijking van het ter inzage gelegde ontwerp bestemmingsplan, ambtshalve aan te passen conform bijlage ‘Ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan en omgevingsvergunningen “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”;
 5. Het bestemmingsplan “Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte”, met de planidentificatienummer ‘NL.IMRO.1680.BUIBOSWEG2’ en de ondergrond ‘basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2020-11-07)’, zoals deze vervat is in verbeelding en regels, overeenkomstig bijgaand ontwerpbesluit gewijzigd vaststellen;
 6. Voor onderhavig bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 7. Het beeldkwaliteitsplan ‘Gasselterveld, Hotel & Resort De Hondsrug, Bosweg 2 te Gasselte’ vast te stellen;
 8. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van 70 recreatiewoningen, het bouwen van een hotel en het bouwen van een vleermuizenbunker e.e.a. conform de aanvragen omgevingsvergunningen met zaaknummers 275938 en 275814 d.d. 23 december 2020;
 9. Kennis van nemen dat de coördinatieregeling wordt toegepast.
Besluit

De fracties van de PvdA, Gl en D66 vinden dat het plan te groot is geworden. De druk op de natuur wordt hiermee te fors. Het oorspronkelijke bestemmingsplan geeft voldoende ruimte voor ontwikkelingen.
De fracties van CGB, VVD en CDA kunnen zich wel vinden in het voorliggende voorstel.
De heer Koops vraagt wat de definitie is van een excellent vakantiepark? Wethouder Heijerman komt hier schriftelijk op terug.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken, het komt terug in de besluitvormende raadsvergadering van 30 juni.

01:33:10 - 02:30:48 -

17 juni: opiniërend en 24 juni: besluitvormend.

Voorgesteld besluit
 1. Vaststellen notitie Leidende principes Omgevingswet
Besluit

De voorzitter is portefeuillehouder van  dit agendapunt en geeft daarom de de figuurlijke voorzittershamer over aan zijn plaatsvervanger: de heer Bertus Reinders.
Vervolgens wordt de notitie Leidende principes Omgevingswet besproken.
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken, het voorstel  komt terug in de besluitvormende raadsvergadering van 24 juni.

Besluit

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.