Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 1 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie
digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst.

Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet alle, digitaal, aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigheid van de raadsleden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Ten eerste over bomenkap en broedseizoen door de fracties van D66 en PvdA. En ten tweede over einde gaswinning en zoutwinning door alle fracties behalve de VVD.
De voorzitter stelt voor om de moties als laatste inhoudelijke agendapunt te behandelen dus na agendapunt 7.
De vergadering stemt hiermee in en stelt de gewijzigde agenda vast.

Besluit

Er zijn geen openstaande schriftelijke vragen. Ook zijn er geen vragen gesteld voor het vragenhalfuur.

Besluit

De vergadering verzoekt de wethouder uit te zoeken hoe Aa en Hunze en de samenwerkende gemeentes er voorstaan ten opzichte van gemeentes die niet samenwerken.
Wethouder Lambert zegt toe dit uit te zoeken.

Het ingekomen stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.

Betreft kaderbrieven van  GGD, VRD, Recreatieschap, Publiek Vervoer en WPDA

Besluit

Er wordt een raadsbrede motie ingediend door de heer Vedder.
Motie overnemen adviezen focuswerkgroepen intergemeentelijk raadswerkgroep AANT inzake kadernota’s Gemeenschappelijke Regelingen
De gemeenteraad van Aa en Hunze in vergadering bijeen op donderdag 1 april 2021;
Constaterende dat:

 • Sinds enige jaren de intergemeentelijke raadswerkgroep AANT (Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo) zich bezighoudt namens deze gemeenten met het volgen van de Gemeenschappelijke Regelingen;
 • De raadswerkgroep recent middels focusgroepen een viertal adviezen heeft opgesteld met betrekking tot de kadernota’s van de Gemeenschappelijke Regelingen RUD, WPDA, GGD en VRD;
 • Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze zienswijzen op de kadernota’s GGD en RUD heeft ingediend bij de betreffende Gemeenschappelijke Regelingen;
 • Formeel gezien een zienswijze op kadernota’s geen status heeft maar wel op prijs wordt gesteld door de GR-en (als voorbereiding op de begroting van 2022).
  Overwegende dat:
 • Het streven van de raadswerkgroep is om vanuit de vier gemeenteraden een gelijkluidende zienswijze in te dienen bij de verschillende Gemeenschappelijke Regelingen.
 • Het indienen van gelijkluidende zienswijzen een positief oordeel over deze zienswijzen door de besturen van de Gemeenschappelijke Regelingen dichterbij brengt.
  Verzoekt het college:
 • De adviezen vanuit de raadswerkgroep met betrekking tot de RUD en GGD als bijlage bij de eigen zienswijze op te nemen en deze aan de desbetreffende GR toe te zenden namens de gemeenteraad van Aa en Hunze.
 • De adviezen vanuit de raadswerkgroep met betrekking tot de VRD en WPDA alsnog naar de desbetreffende GR toe te zenden namens de gemeenteraad van Aa en Hunze.
  En gaat over tot de orde van de dag
  Namens de fracties van Groen Links, PVDA, Combinatie Gemeentebelangen, VVD, CDA en D66:
  Lukas Koops (GL)
  Henk Santes (PVDA)
  Rabbe Vedder (CGB)
  Richard Heling (VVD)
  Sonja Hilgenga (CDA)
  Arie Fonk (D66)

Besluit: er wordt unaniem ingestemd met het voorstel.

Besluit motie: er wordt unaniem ingestemd met de motie.

16-2-2021    collegesessie
2-3-2021      behandeling collegevoorstel
1-4-2021       opiniërende sessie raad
29-4-2021    besluitvorming raad

Voorgesteld besluit

Voorgesteld besluit:

 1. De Woonvisie 2020+ en de hierin opgenomen Uitvoeringsagenda vast te stellen.
Besluit

De Woonvisie wordt in eerste termijn besproken. De tweede termijn vindt plaats in de volgende raadsvergadering.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.