Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad

donderdag 15 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie
digitaal via Starleaf
Voorzitter
de heer Anno Wietze Hiemstra
Toelichting

In verband met het corona virus wordt de raadsvergadering digitaal gehouden. De vergadering kan live en achteraf worden bekeken via de website van de gemeente Aa en Hunze.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.
Spreekrecht schriftelijk en digitaal
U kunt op twee manieren gebruik van maken het spreekrecht voor geagendeerde onderwerpen.
Ten eerste door uiterlijk voor 12.00 uur op de dag voorafgaand aan de vergadering uw
inspraakreactie schriftelijk per email kenbaar maken bij de griffie. Uw inspraakreactie zal dan worden gepubliceerd bij de vergaderstukken op de openbare website van Aa en Hunze zodat iedereen hier kennis van kan nemen. Ten tweede door via uw pc of laptop in te spreken in de informerende bijeenkomst. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit uiterlijk voor 12.00 op de dag voorafgaand aan de vergadering per email melden bij de griffie. Hierbij ook graag uw telefoonnummer vermelden. U krijgt vervolgens per email een link toegezonden en een uitleg voor deelname aan de digitale informerende bijeenkomst.
Als u problemen heeft met het volgen van de internet uitzending ga dan naar: https://channel.royalcast.com/aaenhunze en klik op de juiste vergadering.

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De voorzitter opent de vergadering en heet alle, digitaal, aanwezigen van harte welkom. Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.
Vervolgens stelt de voorzitter de aanwezigheid van de raadsleden op de gebruikelijke wijze vast.

Besluit

Er is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de heer Harms van de fractie CGB. De voorzitter stelt voor om de motie te behandelen na agendapunt 7 als punt 7a. De vergadering stemt hiermee in  en stelt de gewijzigde  agenda vast.

Besluit

De voorzitter geeft aan dat er geen openstaande schriftelijke vragen of beantwoordde  schriftelijke vragen zijn. Ook zijn geen vragen gesteld voor het vragenhalfuur.

Besluit

De motie van 1 april was van D66 en PvdA en niet van GL zoals abuis in de besluitenlijst.
Met inbegrip van deze wijziging worden de besluitenlijsten vastgesteld.

Besluit

Mevrouw Oosterhuis vraagt mbt ingekomen stuk nummer 3 over de coronacompensatieregelingen of het bedraag ook uitgesplitst kan worden. Wethouder Lambert zegt dat de gemeente die zelf bepaald en dat dit terugkomt in de bestuursrapportage.

De raad neemt de ingekomen stukken ter kennisgeving aan.

Besluit

Mevrouw Neesen merkt op dat na de verkiezingen het RvO ruimschoots onder de aandacht van de nieuwe raadsleden moet worden gebracht. De heer Reinders geeft aan dat de raad scherp moet zijn op de afgesproken verzendtermijnen voor de stukken.

De raad stemt unaniem in met beide voorstellen.

Besluit

De heer Harms van de fractie van CGB dient de volgende motie in:

De gemeenteraad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op donderdag 15 april 2021,
Constaterende, dat tijdens de informatiesessie van de raad van donderdag 8 april j.l., bij agendapunt 4, Stand van zaken Gasselterveld, het college invloed heeft gehad op het vaststellen van het parkeertarief, bedoeld voor het invoeren van betaald parkeren in het Gasselterveld.
Is van mening dat de parkeerder recht heeft op het zoveel als mogelijk betalen van zuivere parkeertijd.
Verzoek daarom het college haar invloed uit te oefenen op het afrekenen van het parkeertarief, en zich er voor in te spannen dat het parkeertarief wordt afgerekend op basis van de kleinst mogelijke tijdseenheid, waarbij wordt uitgegaan van het afrekenen per minuut.
En gaat over tot de orde van de dag,
Ondergetekende:
Namens de fractie van Gemeentebelangen Aa en Hunze
Rikus Harms, raadslid

Wethouder Luinge zegt toe dat hij zal kijken of het mogelijk is om het parkeertarief af te rekenen op de kleinst mogelijke tijdseenheid.
Met deze toezegging trekt de heer Harms de motie in.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.

Mevr. mr. E.P. van Corbach                  de heer A.W. Hiemstra
griffier                                                     voorzitter